A A A A A

Luka 24:36-53
36. Kane pod giwacho wechego ne gipo ka Ruoth owuon ochung’ e diergi, kawachonigi ni, “Okueuru!”
37. To ne gibwok, kendo ne gidoko maluor ngang’, ka giparo ni gineno jachien.
38. Nopenjogi niya, “Ang’o momiyo chunyu parore? Koso marang’o uriwo gi kiawa?
39. Neuru luetena gi tiendena, mondo ung’e ni en mana an! Mulauru, mondo une, nikech jachien onge gi ringruok kaka uneno an-goni!”
40. Kane osewacho kamano, nonyisogi luetene gi tiendene.
41. To ne pod ok ginyal yie, nikech pod ne giwuoro kendo gimor, omiyo nopenjogi niya, “Bende un gi chiemo kaeri?”
42. Ne gimiye rech motedi,
43. mi okawo, kendo ochamo mana e nyimgi kanyo.
44. Nowacho nigi niya, “Magi e gik mane awachonu kapod an kodu, kane anyisou ni gik moko duto mondik kuoma e Chik Musa gi Kitepe Jonabi kod Zaburi nyaka timre.”
45. Eka nomiyogi rieko mar winjo tiend weche mondiki e Muma,
46. kendo nowachonigi niya, “Ondiki e Muma ni Mesia nyaka sandi, mi chier kuom joma otho chieng’ mar adek,
47. mondo wach loko chuny olandi ni ogendini duto, chakre Jerusalem, mondo owenigi richogi e nyinge.
48. Un muneno wechegi ema nyaka unyis ji mamoko.
49. To bende ng’euru ni abiro oronu mich mane Wuora osingore ni nomiu, to beduru abeda Jerusalem nyaka chop uyud teko moa malo.”
50. Eka nogologi Jerusalem, moterogi machiegni gi Bethania, mi noting’o lwete moguedhogi.
51. To kane oyudo oguedhogi kamano, ne opogore kodgi, kendo noting’e malo odhi e polo.
52. Ne gilame, to bang’e ne gidok Jerusalem ka gimor ahinya,
53. kendo ne gisiko e Hekalu pile ka gidendo Nyasaye.