A A A A A

Luka 23:26-56
26. Kane gigolo Ysu kanyo mondo gidhi ginegi, ne gimako ng’at moro ma nyinge Simon ja-Kurene mane oyudo biro Jerusalem koa e gweng’ moro. Ne giyieyone msalaba mondo oting’, koluwo bang’ Yesu.
27. Oganda maduong’ noluwo Yesu, ka mon goyo nduru malit, kaywage.
28. To Yesu nolokore, mowachonigi niya, “Un nyi Jerusalem, weuru ywaga, to ywagreuru mana un uwegi, kendo ywaguru nyithindu,
29. nikech ndalo biro ma ji nowachie ni, ‘Mano kaka mon maonge nyithindo gin johawi! Adier, mon ma ok onywol, kendo ma thundegi ok odhodhi gin johawi!’
30. Bende giniwach ni gode niya, ‘Ruombreuru kuomwa!’
31. Ka gik ma kamagi timore ni an, ma achalo gi yath manumu, to ang’o ma notimrenu, un muchalo gi yath motwo?”
32. Ji ariyo mamoko ma joketho bende ne gidhigo mondo gigur gi Yesu.
33. Kane gichopo kama iluongo ni, ‘Hanga Wich’, ne giguro Yesu e msalaba, kaachiel gi joketho ariyogo, achiel e bathe korachwich, to machielo e bathe koracham.
34. Yesu nowacho niya, “Wuora, wenigi, nikech gikia gima gitimo.” Askeche to nokawo lepe, mi gipogore gi ombulu.
35. To ji mang’eny ne ni kanyo, kaneno gima timore, kendo jodong jo-Yahudi nonyiere, kawacho ni, “Noreso jomoko, omiyo ka en e Mesia ma Nyasaye oseyiero adier, to mondo oresre ane!”
36. Askeche bende ne ojare. Ne gibiro ire, mi gimiye kong andwayo,
37. ka giwachone ni, “Ka in e ruodh jo-Yahudi to resri ane!”
38. Bende ewi msalaba malo nondiki ni, “JALI E RUODH JO-YAHUDI.”
39. Achiel kuom joketho mane ogur kanyogo nogoyo ni Yesu siboi, kawachone ni, “Donge in e Mesia? Ara, resri ane, kendo ireswa wan bende!”
40. To ng’at machielo nokwero jalo ni, “Ok iluoro kata mana Nyasaye? Donge ineno ka wanie kum achiel kode?
41. To wan okumwa kare, nikech wayudo gima owinjore gi timwa. Jali to onge gima rach mosetimo.”
42. Eka nowacho ni Yesu niya, “Para, chieng’ miyudoe lochni.”
43. Yesu nodwoke ni, “Adier awachoni ni, tinende ang’ nibed koda e Paradis.”
44. Koro ne en kar sa auchiel mar odiechieng’, to wang’chieng’ noimore, mi piny duto otimo mudho nyaka sa ochiko.
45. Nanga mane ogeng’o Kama Ler mar Hekalu noriedore diere ariyo.
46. Eka Yesu nokok matek niya, “Wuora, aketo chunya e lweti.” To kane osewacho kamano, chunye nochot.
47. Kane jaduong’ lweny oneno gima otimore, nomiyo Nyasaye duong’, kowacho ni, “Adier jali ne en ng’at makare!”
48. Ji duto mane ochokore kanyo mondo one wachno noneno gik ma notimore, kendo ne gidok miechgi ka gikino wigi.
49. To osiepe Yesu duto, kod mon mane oseluwe koa Galili, nochung’ gi chien kaneno gigo.
50. Ne nitie ng’at moro ma nyinge Josef, mane oa e dala jo-Yahudi miluongo ni Arimathaya. Ne en ng’at makare kendo mogen, kendo ne ogeno ni none Loch Nyasaye.
51. Kata obedo ni ne en achiel kuom jobuch jo-Yahudi kamano, to ne ok oyie gi dwarogi kata gi gima gitimo.
52. Nodhi ir Pilato, mokwayo mondo omiye ringre Yesu.
53. Kamano noloro ringre Yesu piny, moboyo gi nanga maber, eka nokete e bur mane osekuny ariwa e kor lwanda. Ne en bur manyien, mapok oyikie ng’ato.
54. Chieng’no ne chieng’ Ikruok, tiende ni tich abich, kendo Sabato ne okayo machiegni.
55. Mon mane oseluwo Yesu koa Galili, nodhi gi Josef moneno burno, kendo oneno kaka ne oketie ringre Yesu.
56. Bang’e ne gidok Jerusalem, mi giloso mo mang’ue ng’ar kod yath madum mamit. Chieng’ Sabato to ne giyueyo kaka Chik Musa dwaro.