English
A A A A A

Luka 23:1-25
1. Eka joburano duto nochung’ motero Yesu e nyim Pilato,
2. mi gichako donjone kuno, ka giwacho niya, “Ne wanwang’o jali kapuonjo jowa marach, kokwerogi ni kik gigol osuru ni Kaisar, kendo kowacho ni en owuon en Mesia, tiende ni ruoth.”
3. Eka Pilato nopenjo Yesu ni, “In e ruodh jo-Yahudi koso?” To en nodwoko ni, “In ema isewacho kamano.”
4. Bang’ mano, Pilato nowacho ni jodolo madongo kod joma nochokore duto ni, “Ok ayudo jali gi ketho.”
5. To ne gijiwo wach matek niya, “Oketho ji, kopuonjo e Judea duto. Ne ochako Galili, kendo koro osechopo ka.”
6. Kane Pilato owinjo kamano, nopenjo ka Yesu en ja-Galili.
7. To kane osenyise ni oa kuno, notere ir Herode ma bende noyudo ni Jerusalem e ndalogo.
8. Herode nodoko mamor ahinya koneno Yesu, nikech nosewinjo humbe, omiyo nogombo ahinya mondo onene, kendo oneye hono moro motimo.
9. Ne openjo Yesu weche mang’eny, to Yesu ne ok odwoke kata wach achiel.
10. Jodolo madongo kod jopuonj Chik nobiro, mondonjone matek ahinya.
11. Herode kaachiel gi askechene nojare, kendo nonyiere. Eka Herode nogolo chik, morwakne kandhu maber, bang’e odwoke ir Pilato.
12. Chieng’ onogo, Herode gi Pilato ne jomako osiep, nikech noyudo gisebedo ka gimonre chon.
13. Pilato noluongo jodolo madongo gi jodongo kod ji duto,
14. mi owachonigi niya, “Nende ukelona jali ni en ng’at maketho oganda, to asenone e nyimu, kendo ok ayudo ni en gi ketho mudonjonegogi.
15. To kata mana Herode bende ok oyude gi ketho, nimar osedwokonwago. Onge gima ng’atni osetimo mowinjore gi buch tho.
16. Emomiyo abiro golo chik mondo odhi.” [
17. Nowacho kamano nikech higa ka higa e Sawo mar Pasaka ne nyaka ogony ni ji ng’at achiel motue.]
18. To oganda ji duto nokok ni, “Neg ng’atni, to gonynwa Baraba!” (
19. Baraba en ng’at mane oseket e jela nikech wach koko mane otimore Jerusalem, kendo nikech nek.)
20. Pilato ne dwaro gonyo Yesu, omiyo nochako owuoyo gi ji kendo.
21. To ne gikok ni, “Gure e msalaba! Gure e msalaba!”
22. Eka nochako openjogi mar adek ni, “To ere gima rach mosetimo? Ok wanwang’o ketho kuome mowinjore gi tho. Omiyo abiro chwade, to aweye odhi.”
23. To ne gisiko ka gikok matek moloyo ni mondo ogur Yesu e msalaba, nyaka kokogi
24. nomiyo Pilato oyie ng’ado bura kaka gidwaro.
25. Ne ogonyo jal mane gikwayo, mane oyudo otue nikech koko kendo nikech nek. Yesu to noketo e lwetgi mondo gitimne kaka gidwaro.