A A A A A

Luka 22:47-71
47. Kane pod owuoyo, ji moko mang’eny notucho, ka jal miluongo ni Judas otelonigi. Ne en achiel kuom joote apar gariyo. Nosudo ir Yesu mondo onyodhi.
48. To Yesu nopenje niya, “Judas, indhogo Wuod Dhano mana gi nyoth koso?”
49. Kane jopuonjre Yesu oneno gima dwaro timore, ne gipenje niya, “Ruoth, waked gi ligangla koso?”
50. Eka ng’at achiel kuomgi nong’ado it jatich jadolo maduong’ ma korachwich oko.
51. To Yesu nokwere ni, “We timo kamano!” Eka nomulo it ng’atno, mochango.
52. Bang’ mano Yesu nowacho ni jodolo madongo gi jotend jorit Hekalu, kod jodongo mane obiro mondo omake niya, “Ere gimomiyo ubirona gi ligengni kod arunge, mana ka gima an jamecho?
53. Pile ne an kodu e Hekalu, to ne ok umaka. To koro ma e sa maru, ka teko mar mudho tiyo.”
54. Ne gimako Yesu, mi gitero e od jadolo maduong’, to Petro noluwo bang’gi gi chien.
55. Kane gisemoko mach e laru, mi gibet piny kanyo, Petro nobiro mobet kodgi.
56. To nyako moro ma jatich nonene ka mach liel, morango wang’e tir, kendo owacho niya, “Jali bende ne ni kode!”
57. To Petro nokwer ni, “Nyako! Ok ang’eye.”
58. Bang’e matin, ng’at moro bende nonene mowachone niya, “In bende in achiel kuomgi!” To Petro nodwoke ni, “Omera, ok an!”
59. Bang’e kinde ma dirom sa achiel, ng’at machielo nojiwo wach matek, ni, “Adier, jali bende ne ni kode, nikech en ja-Galili.”
60. To Petro nokwer, kawacho niya, “Omera, ok ang’eyo gima iwacho!” Gikanyono, kapod owuoyo, thwon gweno nokok.
61. Eka Ruoth Yesu nolokore mong’iyo Petro, mi Petro noparo wach mane osewachone ni, “Tinendeni, kapok thwon gweno okok, to ang’ nikweda didek.”
62. Mano omiyo Petro nowuok oko, moywak malit.
63. Joma ne rito Yesu nojare, kendo ogoye.
64. Ne giumo wang’e mi gipenje ni, “Hul ane ng’ama ogoyi.”
65. Bende ne giyanye gi weche mang’eny maricho.
66. Kane piny oyawore, jodong jo-Yahudi gi jodolo madongo kod jopuonj Chik nochokore, mi oter Yesu e buchgi.
67. Ne giwachone ni, “Ka in e Mesia adier, to nyiswa ane.” En to nokonigi ni, “Ka anyisou, to ok ubi yie,
68. to bende ka apenjou gimoro, to ok ubi dwoka.
69. To chakre kawuono, Wuod Dhano biro bet e bat korachwich mar Nyasaye Manyalo Gik Moko Duto!”
70. Eka ne gipenje giduto ni, “To kara, in e Wuod Nyasaye?” Nodwokogi ni, “Uwacho adier ni an e en.”
71. Bang’ mano, ne giwacho ni, “Koro pod wadwaro joneno nang’o, to wan wawegi wasewinjo dhoge owuon?”