A A A A A

Luka 22:24-46
24. Mbaka nowuok e kind jopuonjre ka gipenjore ni en ng’a ma kwano ka ng’ama duong’ moloyo kuomgi.
25. Yesu nowachonigi niya, “Ruodhi mag pinyni nigi teko kuom jogi, kendo jotelo dwaro ni mondo ji oluonggi ni, ‘Osiepe ji’.
26. To un ok uchal kamano. Ng’at maduong’ie moloyo kuomu nyaka bed ka ng’ama tinie moloyo, kendo jatelo nyaka bed ka jatich.
27. Kuom ji ariyogi, ere ng’ama duong’ie moloyo wadgi? Jal ma obet kachiemo, koso jal matiyone? Donge en jal ma obet kachiemo? To an, an e kindu ka ng’at matiyo.
28. Un e joma osesiko koda e masichena duto,
29. kendo kaka Wuora osechano mondo omiya teko mar loch, e kaka un bende asechano mondo uyud loch.
30. Unuchiem kendo unumethi koda e pinya, kendo unubed e kombe ruodhi, kung’ado bura ni dhoudi apar gariyo mag Israel.”
31. Eka Yesu nodhi nyime ni, “Simon, Simon, winji! Satan oseyudo thuolo mondo opiedhu mana kaka dhako piedho cham.
32. To in aselemoni mondo yieni kik lal, kendo ka iselokori, miduogo ira, to nyaka ijiw oweteni.”
33. Petro nodwoke ni, “Ruoth, aikora dhi kodi e jela kata mana kar tho bende.”
34. To Yesu nodwoke niya, “Petro awachoni ni thwon gweno ok ang’ nokog tinende kapok ikweda didek ni ok ing’eya.”
35. Bang’ mano, Yesu nopenjogi ni, “E ndalo mane aorou ka uonge gi ofuko mar pesa, kata sandug wuoth, kata gi wuoche, ne uchando gimoro koso?” Ne gidwoke ni, “Onge gima ne wachando.”
36. Eka nowachonigi niya, “To koro akonu ni ng’at man gi ofuko mar pesa, kata sandug wuoth, mondo okaw, bende ng’at ma onge gi ligangla mondo olok lawe, ong’iewgo ligangla,
37. nimar awachonu ni gima Muma wacho ni, ‘Ne okwane kod joketho’, nyaka timre kuoma, nikech gik ma ondik kuoma koro chiegni timore.”
38. Jopuonjrene nowachone ni, “Ruoth, ligengni ariyo eki ni ka.” En to nokwerogi ni, “Weuru wuoyo kamano!”
39. Yesu nowuok, modhi e got Zeituni kaka ne otimo pile, kendo jopuonjrene bende nodhi kode.
40. Kane ochopo kanyo, nowachonigi niya, “Lemuru mondo kik udonj e tem.”
41. Eka noweyogi modhi kuma ochwalore ma dirom diro kidi, mi nogoyo chonge piny, kendo olemo,
42. kowacho niya, “Wuora kiyie to gol kikombe mar masirani oa kuoma, to ok kaka an ema adwaro, to gima idwaro ema mondo otimre.” [
43. Eka malaika moa e polo nofwenyorene, mi omiye teko.
44. Chunye nochandore malit ahinya, mi nomedo lemo matek, kendo luya nochotne maton piny mana ka remo.]
45. Kane oa malo bang’ lemo, ne odok ir jopuonjrene, mi onwang’o ka nindo oterogi, nikech chunye ne lit.
46. Nowachonigi ni, “Ang’o momiyo unindo? Auru malo ulem, mondo kik udonj e tem.”