A A A A A

Johana 11:30-56
30. Noyudo ka Yesu pok odonjo e dala, to ne pod ochung’ mana kama ne Maritha oromonee.
31. Jo-Yahudi mane ni kod Maria e ot ka duogo chunye, nonene kochung’ piyopiyo, mowuok oko. Omiyo ne giluwe, ka giparo ni odhi ywak e liel.
32. Kane Maria ochopo kama Yesu nitie, monene, nogoyo chonge piny e nyime, mowachone niya, “Ruoth, ka da bed ni nyocha in ka, to owadwa ok dotho!”
33. Yesu noneno Maria gi jo-Yahudi mane ni kode kaywak, mi mirima nomake, kendo noneno malit.
34. Eka nopenjo ni, “Uyike kanye?” Ne gidwoke ni, “Jaduong’, bi ine.”
35. Pi wang’ Yesu nochuer.
36. Omiyo jo-Yahudigo nowacho ni, “Neyeuru kaka yandi ohero Lazaro!”
37. To moko kuomgi nowacho niya, “Jali noyawo wang’ muofu! Donge ne onyalo geng’o tho monego Lazaroni?”
38. Mirima nochako omako Yesu kendo, mi odhi but liel, mane en bur mokuny ariwa e lak got, moket kidi e dhoge.
39. Yesu nowachonigi niya, “Goluru kidi oko e dho liel.” To Maritha, ma nyamin jal motho, nowachone ni, “Ruoth, koro osetieko ndalo ang’wen e bur, omiyo nyaka bed ni koro odum.”
40. To Yesu nodwoke ni, “Donge nende awachoni ni ka in gi yie, to ibiro neno duong’ mar Nyasaye?”
41. Kuom mano ne ging’ielo kidi oko. Yesu nong’iyo malo, mowacho niya, “Wuora, agoyoni erokamano nikech isewinja.
42. An ang’eyo ni iwinja ndalo duto, to asewacho wechegi mondo oganda mochung’ ka ong’e ni in ema niora.”
43. Kane osewacho kamano, nokok matek niya, “Lazaro, wuog oko!”
44. Eka jal mothono nowuok, ka tiendene gi luetene obo gi nanga mar yik, kendo ka wang’e bende obo gi kitamba. Yesu nowachonigi niya, “Gonyeuru mondo odhi.”
45. Jo-Yahudi mang’eny mane obiro duogo chuny Maria noneno gima Yesu otimo, mi giyie kuome.
46. To moko kuomgi nodok ir jo-Farisai, mohulonigi gima Yesu osetimo.
47. Omiyo jo-Farisai kod jodolo madongo noluongo buchgi maduong’, mi openjore ni, “Ng’atni timo timbe madongo mang’eny! Wan to watimo ang’o?
48. Ka waweye odhi nyimekamano, to ji duto biro yie kuome, kendo jo-Rumi dibi, mi keth Hekaluwa, kendo tiek jowa duto.”
49. To ng’at achiel kuomgi, ma nyinge Kaiafa, mane jadolo maduong’ e higano, nowachonigi ni, “Un ok ung’eyo gima onego utim!
50. Donge ber ka ng’at achiel otho, moloyo ka ogandawa duto orumo?”
51. Ne ok owacho kamano gi riekone owuon, to kaka ne en jadolo maduong’ e higano, ne okoro wach ni Yesu biro tho ni oganda jo-Yahudi.
52. To ne ok okoro ni Yesu biro tho mana ne jo-Yahudi kende, to ni obiro tho mondo ochok nyithind Nyasaye obed e kanyakla achiel.
53. Chakre chieng’no ne gichako chano kaka digineg Yesu.
54. Kuom mano, Yesu koro ne ok wuoth ratiro kama jo-Yahudi nitie, to noa kuno modhi e dala moro miluongo ni Efraim, mane nitie gweng’ moro momanyore gi thim, mi obet kuno gi jopuonjrene.
55. Sap jo-Yahudi mar Pasaka koro ne chiegni, omiyo ji mang’eny moa e gwenge mopogore opogore ne dhi Jerusalem mondo opwodhre, obed moikore ni sawono.
56. Ne gimanyo Yesu, kendo kane ginie Hekalu ne gipenjore ni, “Uparo nadi? Bende dobi e sawoni adier?”