A A A A A

Johana 11:1-29
1. Ng’at moro ma nyinge Lazaro, mane odak Bethania, ne tuo. Bethania e dala mane Maria odakie kod Maritha nyamin mare
2. Maria ema ne owiro Ruoth Yesu gi mo mang’ue ng’ar, kendo oyweyo tiendene gi yie wiye. Ne en nyamin Lazaro, mane tuo.
3. Nyimine Lazaro nooro ni Yesu wach niya, “Ruoth, osiepni mihero tuo.”
4. To kane Yesu owinjo wachno, nowacho ni, “Tuono ok en mar tho, to osebiro mana ni mondo Wuod Nyasaye bende oyud duong’.”
5. Yesu nohero Maritha gi nyamin mare kod Lazaro.
6. To kata kamano ne otieko ndalo ariyo kuma ne entie bang’ winjo ni Lazaro tuo.
7. Eka nowacho ni jopuonjrene ni, “Wadoguru Judea.”
8. To jopuonjrene nowachone niya, “Japuonj, donge jo-Yahudi yandi dwaro goyi gi kite? Ang’o momiyo pod idwaro dok kuno?”
9. Yesu nodwokogi ni, “Donge odiechieng’ achiel nigi seche apar gariyo? Ka ng’ato wuotho godiechieng’, to ok onyal chwanyore, nikech oneno ler mar pinyni.
10. To ka owuotho gotieno, to ochwanyore nikech ler ongene.”
11. Bang’ mano Yesu nomedo wacho niya, “Lazaro osiepwa nindo otero, to adhi mondo achiewe.”
12. Jopuonjrene nowachone ni, “Ruoth, ka nindo osetere, to kara obiro kwo.”
13. Ne giwacho kamano nikech ne gigalo ni Yesu loso kuom nindo mar yueyo, to chutho noloso mana kuom tho mar Lazaro.
14. Mano omiyo koro nowachonigi ratiro ni, “Lazaro osetho.
15. To amor ni yandi ok an kuno, nikech mano biro konyou, mi uyie. Omiyo wadhiuru ire.”
16. Eka Thoma mane onywol rude, nowacho ni jopuonjre wetene niya, “Wan bende wadhiuru mondo watho kode.”
17. Kane Yesu ochopo, noyudo ni Lazaro osetieko ndalo ang’wen e bur.
18. Bethania ne chiegni gi Jerusalem ma dirom kilomita adek,
19. omiyo jo-Yahudi mang’eny nobiro duogo chuny Maritha gi Maria kuom tho owadgi.
20. Kane Maritha owinjo ni Yesu biro, nowuok mondo oromne, to Maria nodong’ e ot.
21. Maritha nowacho ni Yesu niya, “Ruoth, ka da bed ni nyocha in ka, to owadwa ok dotho.
22. To kata kamano sani, ang’eyo ni Nyasaye biro timoni gimoro mikwaye.”
23. Yesu nodwoke ni, “Owadu biro chier.”
24. To Maritha nowachone ni, “Ang’eyo ni nochier chieng’ giko piny.”
25. Yesu nowachone niya, “An e chier, kendo an e ngima. Ng’ato ang’ata moyie kuoma nodok mangima, kata obedo ni osetho,
26. kendo ng’at mangima moyie kuoma ok notho nyaka chieng’. Bende iyie wachni koso?”
27. Maritha nodwoke ni, “Ee, Ruoth, ayie ni in e Mesia, Wuod Nyasaye, mane onego bi e piny.”
28. Kane Maritha osewacho wechego, nodhi oluongo Maria nyamin mare ling’ling’, mowachone niya, “Japuonj ni ka, kendo oluongi.”
29. Kane Maria owinjo kamano, noa malo piyo, mi odhi ir Yesu.