A A A A A

Luka 22:1-23
1. Koro Sap Makati ma ok ketie Thowi, miluongo ni Pasaka, ne chiegni.
2. To jodolo madongo kod jopuonj Chik ne dwaro yo ma digineggo Yesu ling’ling’, nimar ne giluoro ji.
3. Bang’e Satan nodonjo kuom Judas miluongo ni Iskariot, mane acheil kuom jopuonjre Yesu apar gariyo.
4. Omiyo nodhi opimo wach gi jodolo madongo kod jotend jorit Hekalu, kaka doket Yesu e lwetgi.
5. Ne gimor ahinya, kendo ne giwinjore kode ni ginimiye pesa.
6. Judas noyie, kendo nochako dwaro rieko ma doketgo Yesu e lwetgi ka ji ok ong’eyo.
7. Chieng’ Sap Makati ma ok ketie Thowi, ma inegoe nyarombo Pasaka, nochopo.
8. Yesu nooro Petro kod Johana, kowachonigi ni, “Dhiuru ulosnwa Pasaka mondo wabi wacham.”
9. To ne gipenje ni, “Ere kama idwaro ni mondo walosee?”
10. Nowachonigi niya, “Ka usedonjo Jerusalem, to ubiro romo gi ng’aat moting’o dapi. Luweuru nyaka ot modonjoe,
11. kendo nyisuru wuon odno ni, ‘Japuonj penji ni, ere ot moikne, mobiro chamoe Sap Pasaka gi jopuonjrene?’
12. Eka obiro nyisou ot malach moiki e gorofa malo. Kanyo ema mondo uikie gik moko duto.”
13. Kamano ne gidhi, kendo ne ginwang’o gik moko duto mana kaka Yesu nosenyisogi, mi giiko Pasaka kuno.
14. Kane sa ochopo, Yesu nobet e mesa kod jootene.
15. Nowachonigi niya, “Asegombo ahinya mondo acham Pasakani kodu kapok osanda,
16. nimar awachonu ni ok nachak achame ngang’ nyaka chop time mogik e Piny Ruoth Polo.”
17. Eka nokawo kikombe, mi ogoyo ni Nyasaye erokamano. Bang’e nowacho niya, “Kawuru ma, mondo upogru,
18. nimar awachonu ni chakre kawuono ok nachak amadh divai nyaka chop Loch Nyasaye bi.”
19. Eka nokawo makati, kendo kosegoyo ni Nyasaye erokamano, nong’ingo makatino, kowacho ni, “Ma e ringra mochiw nikech un. Timuru kamano mondo uparago.”
20. Kamano bende nokawo kikombe bang’ chiemo, kowacho niya, “Kikombe ni e remba, mochwer nikech un, kitimonugo Winjruok Manyien gi Nyasaye.
21. To ng’euru ni ng’at mondhoga ni koda e mesa ka!
22. Wuod Dhano biro tho mana kaka Nyasaye nochano. To mano kaka nobed malit ni ng’at mondhoge!”
23. Eka ne gichako penjore kendgi ni en ng’a kuomgi ma ditim gima kamano.