A A A A A

Johana 10:24-42
24. Eka jo-Yahudi nochokore molwore, mi openje ni, “Ibiro miyo wariwo gi kiawa nyaka karang’o? Ka in e Mesia to nyiswa ane malongo!”
25. Yesu nodwokogi ni, “Asenyisou, to utamoru yie. Gik ma atimo e nying Wuora ema wuoyonu kuoma.
26. To un ok uyie, nikech ok un e kueth romba.
27. Romba ong’eyo dwonda, kendo an bende ang’eyogi, kendo giluwo bang’a.
28. Amiyogi ngima ma nyaka chieng’, kendo ok ginilal ngang’, bende onge ng’at manyalo gologi e lweta.
29. Wuora mane omiyagi duong’ moloyo gik moko duto kendo onge ng’at manyalo gologo e lwete.
30. Wan gi Wuora wan gimoro achiel.”
31. Kane jo-Yahudi owinjo wachno, ne gichako gikwanyo kite kendo mondo gigogo Yesu.
32. Omiyo Yesu nopenjo gi ni, “Asenyisou gik mabeyo mang’eny ma asetimo gi teko mar Wuora. To kuom tijena go duto, ere ma omiyo odwaro goya gi kite?”
33. To jo-Yahudi nodwoke ni, “Ok wadwar goyi nikech gimoro maber misetimo, to wagoyi mana nikech ipiem gi Nyasaye, nimar in mana dhano, to eka iwacho ni in Nyasaye!”
34. Yesu nowachonigi ni, “Donge ondiki e Kitap Chiku ni Nyasaye owacho ni, un nyiseche?
35. To wang’eyo malong’o ni wach Nyasaye ok nyal lokore.
36. Kane Nyasaye oluongo joma ne wachne obironigi ni, ‘Nyiseche’ kamano, koro ere gima omiyo uwacho ni apiem gi Nyasaye, ka awacho ni an Wuod Nyasaye? To an ema Nyasaye ne oyiera, mi oora e piny ka!
37. Ka uneno ni ok ati tich Wuora, to kik uyie koda.
38. To ka atiyo tichne, to kata ka ok unyal yie koda, to onego uyie gi tich matiyo, mondo ung’e chutho ni an ei Wuora kendo Wuora ni eiya.”
39. Kane giwinjo wachno, ne gitemo make kendo, to nopondo motony.
40. Bang’ mano, Yesu nong’ado aora Jordan modhi loka kuma ne Johana obatisoe ji mokwongo, mi nodak kuno.
41. Ji mang’eny ne obiro ire, mowacho niya, “Johana ne ok otimo honni, to gik moko duto mane owacho kuom jali gin adiera chutho.”
42. Kamano ji mang’eny, ne oyie kuom Yesu kuno.