English
A A A A A

Johana 9:24-41
24. Eka jodongo nochako oluongo ng’at mane onywol muofuno irgi, mi giwachone niya, “Kuongri gi nying Nyasaye ni ibiro wacho adiera. Wan wang’eyo ni jali en jaricho.”
25. To ng’atno nodwokogi ni, “An ok ang’eyo kata en jaricho, to wach achiel mang’eyo en mana ni yande an muofu to koro aneno!”
26. Eka ne gipenje ni, “Ang’o mane otimoni moyawo wang’i?”
27. Ne odwokogi niya, “Donge asenyisou, to udagi winjo? Ang’o momiyo udwaro ni mondo achak awachnu kendo? Koso un bende udwaro doko jopuonjrene?”
28. Bang’ mano ne gijare, ka giwachone ni, “In ema in japuonjrene, wan to wan jopuonjre Musa.
29. Wang’eyo ni Nyasaye nowuoyo gi Musa. Ng’atni to wakia kuma oaye!”
30. Eka ng’atno nowacho niya, “Kara ma en wach miwuoro! Un uwacho ni ukia kuma oaye, to en ema oseyawo wang’a!
31. Wang’eyo ni Nyasaye ok winj wach joricho, to ng’at moluore, kendo matimo gik ma odwaro, ema owinjo.
32. Nyaka nene pok owinjie ng’at moyawo wang’ ng’at mane onywol muofu.
33. Ka da bed ni ng’atni ok en ng’at Nyasaye, to da ok obedo gi teko mar timo kamano.”
34. To ne giwachone ni, “In nonywoli e chuny richo, to koro ere kaka dipuonjwa?” Eka ne giriembe oko e od lemo.
35. Yesu nowinjo ni oseriemb ng’atno e od lemo, omiyo kane oyude, nopenje ni, “Bende iyie kuom Wuod Dhano koso?”
36. To ng’atno nodwoke ni, “Jaduong’, Wuod Dhano en ng’a mondo ayie kuome?”
37. Yesu nowachone ni, “Isenene, kendo en ema oloso kodi ni!”
38. Eka ng’atno nogoyo chonge piny e nyim Yesu, kowachone ni, “Jaduong’, ayie!”
39. Bang’ mano, Yesu nowacho ni, “Asebiro e piny mondo akel bura, mondo joma muofni onen, to joma neno odok muofni.”
40. Jo-Farisai moko mane ni kanyo nowinjo gima owacho, mi openje ni, “Iparo ni wan bende wan muofni koso?”
41. Yesu nodwokogi ni, “Ka da bed ni un muofni, to da ubedo ma onge gi ketho, to kaka koro uwacho ni uneno, omiyo kethou osiko.”