A A A A A

Johana 8:1-27
1. Yesu noa kanyo, modhi e got Zeituni.
2. Kinyne gokinyi mang’ich, noduogo modonjo e Hekalu, kendo ji duto nochokore bute. Nobet piny, mochako puonjogi.
3. To jopuonj Chik gi jo-Farisai nokelo dhako moro mane ojuk ka terore. Ne gikete ochung’ e diergi,
4. mi giwacho ni Yesu niya, “Japuonj, dhakoni ojuk rando, ka terore!
5. To Chik mane Musa omiyowa wacho ni dhako ma kamano nyaka go gi kite, mi tho. In to iwacho ang’o?”
6. Ne giwacho kamano nikech ne gidwaro wach moro ma digidonjne go. To Yesu nolung’ore piny, mondiko e lowo gi lith lwete.
7. To kane jogo omedo penje wachno, noting’o wiye, modwokogi niya, “Ng’ato kuomu ma pok otimo richo ema mondo okwong ogoye gi kidi!”
8. Eka nochako olung’ore, mondiko e lowo.
9. To kane giwinjo gima owacho, ne gia kanyo achiel achiel chakre joma dongo nyaka joma tindo, mi Yesu kende ema nodong’, ka dhakono ochung’ bute.
10. Yesu noting’o wiye, mopenjo dhakono niya, “Nyarwa, ekegi? Onge kata achiel modong’ mondo ong’adni bura?”
11. Dhakono nodwoke ni, “Ooyo, Jaduong’ onge ng’ato modong’.” Eka Yesu nokone ni, “Kata an bende ok ang’adni bura. Dhiyo, to kik ichak itim richo kendo.”]
12. Yesu nomedo puonjo ji, kowacho ni, “An e ler mar piny. Ng’at moluwa ok nowuoth e mudho, to nobed gi ler mar ngima.”
13. To jo-Farisai nowachone niya, “Iwuoyo mana kuomi iwuon, omiyo ok wanyal yie ni gik miwacho gin adier.”
14. To Yesu nodwokogi ni, “Kata obedo ni awuoyo kuoma awuon, to gik ma awacho gin adier, nikech ang’eyo kuma ne aaye, kendo ang’eyo kuma adhiye, to un ukia kuma naaye kata kuma adhiye.
15. Un ung’ado bura gi rieko mar dhano, to an ok ang’ad ni ng’ato bura.
16. To kata ka ang’ado bura, to bura ma ang’ado en adier, nikech ok ang’ad bura kenda, to Jal mane oora ema konya.
17. E Chiku bende ondikie ni, ka ji ariyo owinjore e wachgi, to wach ma giwacho ikwano ka adier.
18. An ema awuoyo kuoma awuon, kendo Wuora mane oora osiro wachna.”
19. Mano omiyo ne gipenje niya, “Ere Wuoru nogo?” To Yesu nodwokogi ni, “Ok ung’eya, kata Wuora bende ok ung’eyo. Ka da bed ni ung’eya, to Wuora bende da ung’eyo.”
20. Yesu nowacho wechego duto kopuonjo ji e Hekalu, ei ot mane oketie sanduge mag sadaka. Kata kamano onge ng’ama nomake, nikech kindene ne pok ochopo.
21. Yesu nowachonigi niya, “An to adhi, kendo unudwara, to unutho mana e richou. Ok unyal dhi kuma adhiye.”
22. Mano omiyo jo-Yahudi nowacho ni, “Ng’atni wacho ni ok wanyal dhi kuma odhiye! Mano nyiso ni obiro dere koso?”
23. Yesu nodwokogi ni, “Un ua mwalo to an aa malo. Un, un jopinyni, anto ok an japinyni.
24. Mano emomiyo awachonu ni unutho e richou, nikech ka udagi yie ni an e En, to adier unutho mana e richou.”
25. Eka ne gipenje niya, “To in e ng’ano?” Yesu to nodwokogo ni, “An mana ng’ama asebedo ka awachonu ni e an.
26. Nitie gik mang’eny ma adwaro wacho kuomu, kendo ma adwaro ng’adonugo bura. Jal mane oora en jaadiera kendo wach ma ayudo kuome ema anyiso piny.”
27. To ne ok ging’eyo ni Yesu loso kodgi kuom Wuoro.