A A A A A

Johana 7:28-53
28. Mano nomiyo Yesu owacho gi dwol maduong’, kopuonjo e Hekalu niya, “En adier ni ung’eya, kendo en adier ni ung’eyo kuma aaye, to kata kamano ok asebiro gi tekona awuon. Jal mane oora e wuon adiera, to un ok ung’eye.
29. An to ang’eye, nikech aa ire, kendo en ema noora.”
30. Eka ne gitemo make, to ne ok ginyal, nikech kindene ne pok ochopo.
31. To ji mang’eny noyie kuome, kapenjore ni, “Ka Mesia obiro, dotim honni mang’eny moloyo ma jali timo koso?”
32. Jo-Farisai nowinjo ka ji kuodho wechego kuom Yesu, omiyo ne giriwo wach gi jodolo madongo, mi gioro askeche mondo omake.
33. To Yesu nowacho ni, “Pod abiro medo bet kodu kuom kinde moko, eka bang’e nadog ir Jal mane oora.
34. Unumanya, to ok unuyuda, nikech kama abiro betie ok unyal biroe.”
35. Jodong jo-Yahudi nopenjore kendgi niya, “Kanye modwaro dhiye ma ok wanyal nwang’ee? Koso odwaro dhi kuom jo-Yahudi modak e pinje joma ok jo-Yahudi mondo opuonj joma ok jo-Yahudi?
36. Ere tiend wach mowachoni, wanamanye to ok wanayude, kendo ni, kuma obiro betie wan ok wanyal dhiye?”
37. Chieng’ mogik mar sawo, mane en odiechieng’ maduong’ ahinya, Yesu nochung’ mowacho gi dwol maduong’ niya, “Ng’at ma riyo oloyo mondo obi ira, omodhi.
38. En mana kaka Muma wacho ni, ‘Aore mag pi mangima nomol kawuok kuome.’ ”
39. To Yesu ne oloso kuom Roho, ma ji duto moyie kuome ne biro yudo. To e kindeno Roho ne pok obiro, nikech Yesu ne pok oyudo duong’ne.
40. Jomoko kuom joma ne owinjo wechego nowacho niya, “Nyaka bed ni jali e Janabi mwasebedo kwageno ni biro biro.”
41. Jomoko to nowacho ni, “En e Mesia.” To ji moko nokwer ni, “Mesia ok nyal wuok Galili!
42. Donge Muma wacho ni Mesia nobed nyakwar Daudi, kendo ni nonywole Bethlehem, dala Daudi?”
43. Kamano ji nopogore kuom wachne.
44. Jomoko kuomgi ne dwaro make, to onge ng’at mane otimo kamano.
45. Kane askeche odwogo, jodolo gi jo-Farisai nopenjo gi ni, “Ang’o momiyo ok usekele ka?”
46. To ne gidwoko niya, “Pok wanenoe ng’at mawuoyo ka ng’atni!”
47. Eka jo-Farisai nopenjogi ni, “Kara un bende osewuondou.
48. Bende usenenoe jatendwa moro, kata ja-Farisai moro, moyie kuome?
49. To ji ajia ma ok ong’eyo Chik, gin joma okuong’!”
50. Ng’at achiel kuom jodongogo ne Nikodemo, mane oyudo osedhi ir Yesu. En nowachonigi ni,
51. “Donge Chikwa okwer ni kik ng’ad ni ng’ato bura ka pok oyale, mi owinj wechene?”
52. To ne gipenje ni, “In bende in ja-Galili koso? Som Muma, to ibiro yudo ni onge janabi manyalo wuok Galili!”
53. [Eka ji duto noa, modok miechgi.