A A A A A

Johana 4:1-30
1. Jo-Farisai nowinjo ni joma Yesu oseloko jopuonjrene, kendo obatiso, ng’eny moloyo jopuonjre Johana.
2. (To chutho Yesu owuon ne ok batiso ji, to jopuonjrene ema ne timo kamano.)
3. Kane Yesu owinjo gima ji wacho, noa judea mondo odog Galili.
4. Nonego okadh e piny Samaria,
5. omiyo nochopo e dala Samaria moro miluongo ni Sukar, machiegni gi puodho mane Jakobo omiyo Josef wuode.
6. Kanyo ema soko Jakobo bende ne nitie. To kaka ne wuoth koro oolo Yesu, nobet e dir sokono ka ojony. Koro ne en kar sa auchiel mar odiechieng’.
7. Chi Samaria moro nobiro umbo pi. Yesu nowachone ni, “Miyae pi amodhi.”
8. (Sechego noyudo ka jopuonjrene osedhi Sukar ng’iewo chiemo.)
9. To chi Samariano nodwoke ni, “Ere gimomiyo ikwaya pi, to in ja-Yahudi, to an to an chi Samaria?”
10. Yesu nodwoke niya, “Ka da ing’eye mich mar Nyasaye, kendo ing’e jal makwayi pi mondo omodhini, to in ema da ikwaye pi, mi da omiyi pi mangima.”
11. Dhakono nowacho niya, “Jaduong’, ionge gi gir tuombo, to soko bende tut. Koro pi mangima to diyud kanye?
12. Koso iparo ni iduong’ moloyo Jakobo kwarwa, mane omiyowa sokoni, kendo omodhoe, kaachiel gi nyithinde kod jambe?”
13. Yesu nodwoke ni, “Ng’ama omodho pigni, riyo biro loyo kendo,
14. to ng’ama omodho pi ma anamiye, riyo ok nolo nyaka chieng’. Pi ma anamiye nodok soko e iye, ma pige bubni, kendo kelo ngima ma nyaka chieng’.”
15. Dhakono nowachone niya, “Jaduong’, miya pigno mondo kik riyo chak loya, kendo kik achak abi aumb pi kuma bor kama.”
16. Yesu nowachone ni, “Dhi iluong chwori, eka ubi ka.”
17. Dhakono nodwoke ni, “An aonge gi dichwo.” Yesu nodwoke ni, “In kare kiwacho ni ionge gi dichwo,
18. nikech isebedo gi chwo abich, to jal ma koro in godono bende ok chwori! Omiyo gima iwachono en adier!”
19. Dhakono nowachone ni, “Jaduong’, aneno ni in janabi.
20. To kwerewa ne lemo e wi godni, to un jo-Yahudi uwacho ni Jerusalem e kama ji onego olemie.”
21. Yesu nodwoke ni, “Nyarwa, ng’eni ndalo biro ma ji ok nolam Wuoro e godni, kata e Jerusalem.
22. Un jo-Samaria ulamo gima ok ung’eyo. To wan jo-Yahudi walamo gima wang’eyo, nikech warruok oa kuom jo-Yahudi.
23. To ndalo biro, kendo ose mana chopo, ma jolemo maradier biro lamoe Wuoro e yo ma Roho dwaro, kendo gi adiera, nikech joma kamago ema Ruoth Nyasaye dwaro mondo obed joma lame.
24. Nyasaye en Roho, kendo joma lame nyaka lame mana e yo ma Roho dwaro kendo gi adiera.”
25. To dhakono nowachone niya, “Ang’eyo ni Mesia, miluongo ni Kristo, biro biro, kendo ka obiro to obiro nyisowa gik moko duto.”
26. To Yesu nodwoke ni, “An mawuoyo kodini e En!”
27. E sano jopuonjre Yesu nodwogo, kendo ne giwuoro ka gineno kowuoyo gi ng’ama dhako. To onge ng’ama nopenje gima odwaro kuom dhakono, kata gima omiyo owuoyo kode.
28. Dhakono noweyo dapige kanyo, modok dala, odhi wacho ni joma chwo niya,
29. “Biuru uneye ng’at mosehulona gik moko duto ma asetimo! Bende dobed Kristo adier?”
30. Kuom mano jogo nowuok e dala, modhi neno Yesu.