A A A A A

Johana 2:1-25
1. Bang’ ndalo adek, ne nitie kisera e dala mar Kana piny Galili. Min Yesu ne ni kuno,
2. kendo Yesu bende noluongi e kiserano gi jopuonjrene.
3. To divai norumo, omiyo min Yesu nowachone ni, “Jogi koro onge gi divai.”
4. To Yesu nowacho ni min niya, “Mama, ere gimomiyo ikelona wachni? Kindena pok ochopo.”
5. Eka min mare nowacho ni jotich ni, “Timuru gimoro amora mowachonu.”
6. Degi auchiel mag kite nochung kanyo, mondo ji ologie e yo ma Chik jo-Yahudi dwaro. Dak ka dak ne nyalo ting’o pi moromo depe ariyo.
7. Yesu nowacho ni jotich niya, “Pong’uru degigi gi pi.” Mi ne gipong’ogi thich.
8. Eka nowachonigi ni, “Koro twomuru pi moko, uter ni jaduong’ kisera.” Ne gitimo kamano,
9. to kane jaduong’ kisera obilo pi mane koro oselokore divai, ne ok ong’eyo kuma oaye, to mak mana jotich mane otuomo pigno ema nong’eyo. Eka jaduong’ kisera noluongo wuon kisera, mowachone niya,
10. “Ji mang’eny kuongpo kelo divai maber, eka bang’e ka welo osemer, to gikelo divai ma ok ber. Into isekano divai maber nyaka sani!”
11. Yesu notimo hono Kana e piny Galili. En e ranyisi mane okwongo timo. Kamano nonyiso duong’ne maler, mi jopuonjrene noyie kuome.
12. Bang’ mano, Yesu gi min mare gi owetene kod jopuonjrene nodhi Kapernaum, mobet kuno kuom ndalo moko manok.
13. Sap jo-Yahudi miluongo ni Pasaka nochopo machiegni, omiyo Yesu nodhi Jerusalem.
14. Kane odonjo e Hekalu, noyudo johand dhok gi rombe kod akuche, kaachiel gi jowil pesa kobet kanyo.
15. Nokawo tworo, olosogo del, mi oriembogo jogo duto oko e Hekalu, kaachiel gi jambgi. Nopuko pesa jowil pesa, kendo ogoyo mesnigi piny.
16. Nowacho ni johand akuche niya, “Goluru gigi ka! Kik ulok od Wuora kar loko ohala!”
17. Mano nomiyo jopuonjrene oparo wach mondiki e Muma ni, “A Nyasaye, hera ma aherogo Hekalu mari wang’o chunya ka mach.”
18. Jodong jo-Yahudi nopenjo Yesu ni, “Ere gima nyalo nyisowa ni in gi teko mar timo gima isetimono?”
19. Yesu nodwokogi niya, “Mukuru Hekalu ni to abiro gere kendo gi ndalo adek.”
20. To ne gimedo penje ni, “Gero Hekaluni osekawo higni piero ang’wen gauchiel! In to ere kaka dichak igere gi ndalo adek?”
21. To Hekalu mane Yesu wuoyo kuome ne mana ringre owuon,
22. kendo bang’e, kane ochier oa kuom joma otho, jopuonjrene noparo ni kara mano e gima ne owacho. Kuom mano, ne giyie ni Muma wacho adier, kendo ne giyie ni weche Yesu bende gin adier.
23. Kane Yesu ni Jerusalem, e Sap Pasaka, ji mathoth noyie kuome, nimar ne gineno honni motimo.
24. Yesu to ne ok oketore e luetgi, nikech nong’eyo kit dhano kaka chal.
25. Omiyo ne ok odwar mondo ng’ato onyise gimoro kuom dhano, nimar nong’eyo gik manie chuny dhano.