A A A A A

Johana 1:29-51
29. Kinyne, Johana noneno Yesu kabiro ire, mowacho ni, “Neuru! Jalcha e Nyarombo Nyasaye, magolo richo mag piny!
30. En e jal ma yande awuoyo kuome kawacho ni, ng’ato biro bang’a maduong’ moloya, nikech kane pok abetie, en to ne entie.
31. Kata mana an awuon ne ok ang’eyo ni nobed ng’a, to nabiro ka abatiso ji gi pi mondo jo-Israel ong’eye.”
32. Bende Johana nomedo nyiso ji gima noseneno, kowacho niya, “Naneno Roho machalo gi akuru kalor a e polo, mobet kuome.
33. Ne ok ang’eyo ng’atno, to Jal mane oora mondo abatis ji gi pi nosewachona, ‘Jal ma inine ka Roho olor mobet kuome, e jal ma batiso ji gi Roho Maler.’
34. Koro aseneno mano katimore, kendo anyisou ni en e Wuod Nyasaye.”
35. Kinywe kendo, Johana ne oyudo ochung’ kanyo gi jopuonjrene ariyo.
36. Noneno Yesu ka wuotho, mowacho niya, “Neuru! Jalcha e Nyarombo mar Nyasaye!”
37. Jopuonjrene ariyogo nowinjo wachneno, moluwo bang’ Yesu.
38. Kane Yesu olokore, moneno ka giluwe kamano, nopenjogi niya, “Ere gima udwaro?” To ne gidwoke ka gipenje ni, “Rabi, idak kanye?” (Rabi en dho Hibrania, ma tiende ni japuonj.)
39. Nowachonigi ni, “Biuru mondo une.” Kamano ne gidhi kode, mi gineno kama odakie, kendo ne gibet kode chieng’no duto. Ne en kar sa apar mar odhiambo.
40. Ng’at achiel kuom ji ariyo mane owinjo ka Johana wuoyo, ne Andrea, owadgi Simon Petro.
41. Gikanyono Andrea nodhi oyudo Simon owadgi, mowachone niya, “Wasenwang’o Mesia!” (Tiende ni Kristo.)
42. Eka nokelo Simon ir Yesu. Yesu nong’iyo Simon, mowachone ni, “In Simon wuod Johana, to chieng’ moro noluongi ni Kefa.” (Kefa en Petro gi dho Grik, tiende ni Lwanda.)
43. Kinyne Yesu ne dwaro dhi e piny Galili. Noyudo Filipo, mi owachone niya, “Luwa!”
44. Filipo ne ja-Bethsaida, dala mane Andrea gi Petro odakie
45. Filipo noyudo Nathaniel, mowachone niya, “Wasenwang’o jal mane Musa ondiko kuome e Kitap Chik, kendo mane jonabi bende ondiko kuome. En Yesu, wuod Josef, ja-Nazareth.”
46. To Nathaniel nopenjo ni, “Bende gimoro maber diwuog Nazareth adier.” Filipo to nodwoke ni, “Bi mondo ine.”
47. Kane Yesu oneno Nathaniel kabiro ire, nowacho ni, “Neuru! Ja-Israel hie e cha biro. En ng’ama kare, ma onge miganga.”
48. To Nathaniel nopenje ni, “Ing’eya nadi?” Yesu nodwoke niya, “Kane inie tiend ng’owo cha, kapok Filipo oluongi, to ne aseneni.”
49. Nathaniel nodwoke ni, “Japuonj, in e Wuod Nyasaye! In e Ruodh Israel!”
50. To Yesu nopenje niya, “Donge iyie mana nikech awacho ni ne aneni e tiend ng’owo? To ibiro neno gik madongo moloyo mano!”
51. Eka nowachone kendo ni, “Awachonu adier ni unune polo koyawore, kendo ka malaika mag Nyasaye idho malo kendo lor piny kuom Wuod Dhano ka raidhi.”