A A A A A
Bible in one year
May 10

Johana 1:1-28
1. Kar chakruok, Wach ne nitie. Wach ne ni kod Nyasaye, kendo Wach ne en Nyasaye.
2. Kamano, nyaka a chakruok, Wach ne ni kod Nyasaye,
3. kendo en ema nomiyo ochue gik moko duto. Onge gimoro kata achiel mane ochue maonge en.
4. Gimoro amora mane ochue noyudo ngima kuome, kendo ngimano nokelo ni ji ler.
5. Lerno rieny e mudho, to mudho pok oime.
6. Nyasaye nooro ng’at moro ma nyinge Johana.
7. Nobiro nyiso ji wach ler, mondo ji duto oyie nikech wachne.
8. En ne ok en lerno, to nobiro mana ni mondo onyis ji wach lerno.
9. Wach ne en ler maradier marieny ni ji duto, kendo ne oyudo obiro e piny e kindeno,
10. to kata obedo ni en ema nomiyo ochue piny, to piny ne ok ong’eye.
11. Nobiro e pinye, to joge ne ok orwake.
12. To ji duto mane orwake, mi oyie kuome, nomiyo teko mar doko nyithind Nyasaye.
13. Ne onywolgi kuom Nyasaye, to ok kuom anywola, kata kuom gombo mar ringruok, kata kuom dwaro mar dhano.
14. Wach nodoko dhano, mi odak kodwa, kende ne waneno duong’ne maler. En duong’ machalo gi duong’ mar Wuowi ma miderma, mopong’ gi ng’wono kod adiera.
15. Johana nonyiso ji wach kuome, kakok niya, “Jali ema yande awuoyo kuome, ka awachonu ni ng’at moro biro bang’a, man gi duong’ moloya, nikech kane pok abetie, en to ne entie.”
16. Waduto waseyudo gueth mathoth moa kuom ng’wonone mogundho,
17. nikech kata obedo ni Musa ema nokelonwa Chik, to Yesu Kristo ema nokelonwa ng’wono gi adiera.
18. Onge ng’ama oseneno Nyasaye, to Wuowi ma miderma, machiegni gi Wuoro moloyo, ema osemiyo wang’eye.
19. Jo-Yahudi man Jerusalem nooro jodolo gi jo-Lawi ir Johana, mopenje ni, “In ng’a?”
20. Johana nohulonigi ratiro, mak opando gimoro, niya, “An ok an Mesia.”
21. Eka ne gichako gipenje ni, “To in e Elija koso?” To Johana nokwerogi ni, “Ooyo, ok an Elija.” Ne gichako gipenje ni, “In e janabi mwageno ni biro biro?” Nodwokogi ni, “Ooyo.”
22. Kuom mano, ne giwachone ni, “To ara, nyiswa ni in ng’a, nikech nyaka wayud wach mwadoko ni joma oorowa. In iwuon iwacho ni in ng’a?”
23. Eka Johana nodwokogi gi wach mane Isaya janabi okoro niya, “An e ng’at makok e thim ni, ‘Losuru ni Ruoth yo moriere tir.’ ”
24. Jomoko kuom joma ne oorgo ne jo-Farisai.
25. Ne gipenjo Johana ni, “Ka ok in Mesia, kata Elija, kata janabi mwageno ni biro birono, to ang’o momiyo ibatiso ji?”
26. Johana nodwokogi ni, “An abatiso ji gi pi. To ng’at moro ochung’e dieru ka, ma pok ung’eyo.
27. En jal mane awacho ni biro bang’a, ma ok awinjora gonyo tond wuochene.”
28. Gigo duto notimore Bethania, yo wuokchieng’ mar aora Jordan, kuma ne Johana batisoe ji.