A A A A A

Luka 21:1-19
1. Yesu noting’o wang’e, moneno ka jomwandu bolo chiwogi e sandug sadaka mar Hekalu,
2. to bende noneno chi liel moro modhier ka golo ndururu ariyo.
3. Eka nowacho niya, “adier awachonu ni chi liel modhierni osegolo chiwo maduong’ moloyo ji mamoko duto,
4. nimar ji mamoko osechiwo mana gik ma gigolo kuom mwandugi. En to, kata obedo ni odhier kamano, to osechiwo duto ma dokonyrego.”
5. Jomoko ne wuoyo kuom Hekalu, kawuoro kaka olose gi kite mabeyo kendo kaka mich michiwoe ni Nyasaye long’o. To Yesu nowachonigi niya,
6. “Ndalo biro ma onge kata mana kidi achiel kuom gik munenogi duto ma nodong’ kochung’ ewi wadgi, to giduto nowitgi piny.”
7. To ne gipenjo niya, “Japuonj, gigo notimre karang’o? Koso ang’o ma notimre manyisowa ni kindeno chiegni?”
8. Yesu nodwokogi niya, “Beduru motang’, mondo kik wuondu, nikech ji mang’eny nobi gi nyinga, kawacho ni, ‘An e en,’ kendo ni, ‘Ndalo chiegni.’ To kik uluwgi!
9. Bende kik ubed maluor kuwinjo humb lwenje gi koko, nikech gik ma kamago nyaka kwong timre, to mano ok onyiso ni giko mar piny chiegni.”
10. Nodhi nyime kowacho ni, “Ogendini noked gi ogendini wetegi, kendo ruodhi bende nomonj ruodhi wetegi.
11. Piny noyiengni matek, kendo kech gi tuoche nobedie kuonde mopogore opogore. Gik malich mabwogo ji, kod honni madongodongo bende notimre e polo mondo obed ranyisi.
12. “To kapok gigo duto otimore, to nomaku, mi sandu, kendo noteru mondo oyalu e nyim jodong ut lemo, mi ketu e jela. Bende giniteru e nyim ruodhi kod jodongo nikech an.
13. Mano e thuolo ma unuyudi mar hulo gik museneno.
14. Emomiyo keturu chunyu mondo ung’e ni ka kindeno ochopo, to ok unuchandru kuom paro gima dudwoki,
15. nikech an ema namiu weche kod rieko ma onge wasiku kata achiel ma nosir kata nokwer.
16. Kata mana jonywolu gi oweteu gi wedeu kod osiepeu nondhogu, kendo ginichiw jomoko kuomu mondo onegi.
17. Bende ji duto nobed mamon kodu nikech an.
18. To kata kamano, onge kata yie wiu achiel ma nolal.
19. Omiyo timuru kinda, nimar mano e kaka unuyud ngima maradier.