A A A A A

Luka 9:37-62
37. Kinyne ka ne gilor gia e got, oganda maduong’ noromo gi Yesu.
38. To ng’at moro kuom jogo nokok niya, “Japuonj, asayi, rangie wuodani! En e nyathina kende,
39. to ka jachien marach obuke, to goye piny, kendo okok matek, kogwecho, kendo dhoge wuok buoyo. Jachiendno sande malit, kendo weye mana ka tekone orumo.
40. Nende akwayo jopuonjreni mondo ogol jachiendno, to notamogi.”
41. Yesu nodwoko niya, “Yaye, ma tieng’ maonge gi yie, kendo mobam manadi! Nyaka karang’o ma onego abedie kodu, ka achandora kodu kama!” Eka nowacho ni ng’atno ni, “Kel wuodi ka.”
42. To e sa mane nyathino dhi ir Yesu, jachien nogoye piny, moguecho marach. Yesu nokwero jachiendno matek, mi ochango wuowino, eka odwoke ni wuon mare.
43. Ji duto mane ni kanyo nowuoro ahinya duong’ mar Nyasaye. Kane pod ji hum kuom gik moko duto mane Yesu timo, ne owacho ni jopuonjrene niya,
44. “Chikuru itu maber, mondo uwinj gima awachonuni; Wuod Dhano ibiro keto e lwet ji.”
45. To jopuonjrene ne ok owinjo tiend wachno. Ne opandorenigi mondo kik ging’e tiende, to bende ne giluoro penje.
46. Mbaka nowuok e kind jopuonjre Yesu ka gipiemore ni ere ng’ama duong’ moloyo kuomgi.
47. To Yesu nong’eyo gima ne giparo, omiyo nokawo nyathi moro, moketo ochung’ e dire.
48. Eka nowachonigi niya, “Ng’ama orwako nyathi ma kama e nyinga, to orwako mana an, kendo ng’ama orwaka, to orwako mana Jal mane oora, nimar ng’at matinie moloyo kuomu duto, e ng’at maduong’ie moloyo.”
49. Johana nowacho ni Yesu niya, “Ruoth, ne waneno ng’ato ka golo jochiende e nyingi, to ne wakwere, nikech ok en achiel kuomwa.”
50. To Yesu nodwoke kawachonigi niya, “Kik ukwer ng’at ma kamano, nikech ng’at ma ok mon kodu en jakoru.”
51. Kane kinde monego tergo Yesu e polo koro chiegni, ne owuok koketo chunye mondo odhi Jerusalem.
52. Nooro joote moko mondo otel nyime, mi jootego nodhi e dala jo-Samaria moro mondo olosne kar bworo.
53. To jodalano nodagi rwako Yesu, nikech nong’ere ni odhi Jerusalem.
54. To kane jopuonjre Yesu ma Jakobo kod Johana oneno kamano, ne gipenjo Yesu niya, “Ruoth, idwaro mondo waluong mach oa e polo, obi otiekgi koso?”
55. To Yesu nolokore irgi, mokwerogi,
56. eka ne gidhi e dala machielo.
57. Kane oyudo giwuotho, ng’at moro nowacho ni Yesu niya, “Ayie luwi kamoro amora midhiye.”
58. To Yesu nodwoke ni, “Bwe nigi buchegi, kendo winy bende nigi utgi; Wuod Dhano to onge kata gi kama ketie wiye.”
59. Eka Yesu nowacho ni ng’at machielo ni, “Luwa!” To ng’atno nodwoke niya, “Jaduong’, yiena mondo akwong adog ayik wuora.”
60. To Yesu nokone ni, “We joma otho oyik jogi motho. Into dhiyo iland Wach Maber mar Loch Nyasaye.”
61. Bang’e ng’at moro machielo nowacho ni, “Jaduong’, an bende ayie luwi, to mokwongo yie adog ago ni joodwa oriti.”
62. To Yesu nodwoke ni, “Ng’at mosiko paro mana chien, ok owinjore gi Loch Nyasaye, mana kaka ng’at ma kosemako kue dhiang’ mochako pur, to osiko ng’iyo mana chien, ok nyal puro maber.”