A A A A A

Luka 9:1-17
1. Yesu noluongo jopuonjrene apar gariyo kaachiel, mio miyogi teko mar golo jochiende duto, kod mar chango tuoche duto.
2. Eka noorogi mondo gidhi giland Wach Loch Nyasaye, kendo gichang joma tuo.
3. Ne owachonigi niya, “Ka udhi e wuodhni, to kik uting’ gimoro, kaka ludh wuoth, kata ndede, kata chiemo, kata pesa, kata sede ariyo.
4. Ot aota ma orwakue to beduru nyaka chop chieng’ ma ua e gweng’no.
5. To kuwuok kamoro amora ma ok orwakue, to teng’uru buch tiendu, mondo obednigi siem.”
6. Kamano joote nowuok mowuotho e mier duto, ka lando Wach Maber, kendo chango ji kuonde duto.
7. Herode ruodh Galili nowinjo gik moko duto matimore, mi noparore nikech jomoko nowacho ni Johana Jabatiso osechier oa kuom joma otho.
8. Jomoko to nowacho ni Elija ema ofwenyore, to moko bende nowacho ni achiel kuom jonabi machon ema osechier.
9. To Herode nowacho niya, “Johana to ne agolo chik mondo ong’ad wiye oko, to ma en ng’a, matimo gik ma kamagini?” Mano omiyo nogombo ahinya mondo one Yesu.
10. Joote Yesu nodwogo ire monyise gik moko duto mane gisetimo. Eka nokawogi mi gidhi kar kendgi e dala miluongo ni Bethsaida.
11. To ji nofwenyo kamano, moluwe kuno. Ne orwakogi gi mor, mowuoyo kodgi kuom wach Loch Nyasaye, kendo ochango joma tuo.
12. Kane chieng’ koro dwaro podho, jopuonjre apar gariyo nobiro ir Yesu, mowachone niya, “We ji odhi e mier manie gweng’ni mondo oyudie chiemo gi kuonde nindo, nikech kama wantie ni en thim.”
13. To Yesu nowachonigi ni, “Un ema mondo umigi chiemo gicham.” Ne gidwoke niya, “Wan mana gi makati abich kod rech ariyo kende. Koso idwaro ni mondo wadhi wang’iew chiemo ni jogi duto?”
14. (Ne giwacho kamano nikech joma chwo mane ni kanyo ne dirom alufu abich.) Yesu nowacho ni jopuonjrene niya, “Nyisuru ji obed piny, kopogore piero abich abich.”
15. Jopuonjre notimo kamano, momiyo ji obet piny.
16. Yesu nokawo makati abich kod rech ariyogo, eka nong’iyo malo, moguedhogi. Nong’ingogi, momiyo jopuonjrene mondo opogni ji,
17. kendo giduto ne gichiemo, mi giyieng’ Bang’e ne okwany ng’injo modong’, mi oromo atonge apar gariyo.