A A A A A

Luka 8:26-56
26. Ne gikwang’, mi gichopo e piny jo-Gerasi, man loka machielo mar Galili.
27. To kane Yesu owuok oko e dhonam, noromo gi ng’at moro man gi jochiende, ng’atno noyudo osedar e dala mane odakie, kendo kuom ndalo mang’eny, nobedo kowuotho duk, bende ne ok odak e ot, to nosiko mana kama iyikoe joma otho.
28. Kane oneno Yesu, ne oywak matek, mi opodho e nyime kokok niya, “Yaye! Yesu, Wuod Nyasaye Maduong’ Moloyo! Ilaro ang’o koda? Asayi kik isanda!”
29. Ne owacho kamano nikech ne oyudo Yesu osekwero jachien marach mondo owuog oko kuome. Jachiendno nosethage kuom kinde mang’eny, kendo kata obedo ni ji ne orite matek, kotue luetene gi tiendene kod nyororo, to ne ochodo achoda, mi oring odhi e thim ka jachien riembe.
30. Yesu nopenje niya, “Nyingi ng’a?” To nodwoko ni, “Nyinga en Oganda.” Nodwoko kamano nikech jochiende mang’eny nosedonjo kuome.
31. Eka jochiendego nohombo Yesu mondo kik oriembgi gidhi e Bur Matut Maonge Gikone.
32. To noyudo ka kueth maduong’ mar ngurue kwayo e bath got, machiegni gi kanyo. Jochindego nohombo Yesu ni mondo oyienigi gidonj kuom nguruego, mi noyienigi.
33. Omiyo ne giwuok kuom ng’atno, mi gidhi gidonjo kuom ngurue. Eka nguruego duto noringo matek karidore nyaka ei nam, mi pi onegogi pep.
34. Kane jokwadhgi oneno gima otimore, ne giringo, mi gidhi gilando wachno e gweng’no duto.
35. Eka ji nowuok mondo odhi one ane gima osetimore. Ne gibiro ir Yesu, mi ginwang’o ng’at mane jochiende owuok kuomeno kobet piny e tiend Yesu, korwakore, kendo ka wiye koro ber, mi giduto ne gidoko maluor.
36. Joma ne oneno gima ne otimore, ne onyiso ji kaka ng’at mane nigi jochiendeno osechango.
37. Bang’ mano, ji duto mane odak e piny jo-Gerasi nokwayo Yesu mondo oa e pinygi, nikech ne giluor ahinya. Kuom mano Yesu nodonjo e yie mondo oa.
38. To ng’at mane jochiende owuok kuomeno nohombe ni, “Yie mondo wadhi kodi.” To Yesu nokwere, kawachone ni,
39. “Dog dala, mondo inyis ji gik madongo ma Nyasaye osetimoni.” Kuom mano, ng’atno noa modhi owuotho e gweng’no duto, konyiso ji gik madongo mane Yesu otimone.
40. Kane Yesu oduogo loka machielo, ji mathoth norwake gi mor, nikech noyudo girite giduto.
41. Eka ng’at moro ma nyinge Jairo, mane jaduong’ od lemo, nobiro kanyo. Nopodho piny e tiend Yesu, mi okwaye mondo odhi kode,
42. nikech nyare achiel kende ma jahigni apar gariyo ne tuo, ohewore. Kane Yesu oyudo dhiyo kuno, ji ne thung’e koni gi koni.
43. To dhako moro ne ni kanyo mane iye osechuer kuom higni apar gariyo. Kata obedo ni nosetieko mwandune duto kochulo jothieth, to onge kata achiel mane nyalo thiedhe.
44. Nosudo gi yoka ng’e Yesu, momulo riak lawe, kendo gi kanyono rembe nochok.
45. To Yesu nopenjo niya, “En ng’a momula?” To kane ji duto okwer, Petro nowachone ni, “Ruoth! Ok ineye kaka jogi oluori koni, gi koni, kendo othung’i?”
46. To Yesu nowachone niya, “Kata kamano, ang’eyo ni ng’ato osemula, nikech awinjo ka teko owuok kuoma.”
47. Kane dhakono oneno ni osefwenye, nobiro kokirni, mi opodho piny e tiend Yesu. Eka ne onyise, mana e nyim ji duto kanyo, gima ne omiyo omule, kendo kaka ne ochango mana gi kanyono.
48. Yesu nowachone niya, “Nyara, yieni ema omiyo ichango. Dhiyo gi kue.”
49. Kane pod Yesu wuoyo, jaote moro nobiro koa e od jaduong’ cha, mowacho niya, “Nyari osetho, omiyo koro kik ichand Japuonj.”
50. Yesu nowinjo kamano, mowacho ni jaduong’no niya, “Kik ibed maluor, to bed mana gi yie motegno. Nyari biro kwo.”
51. Kane ochopo e odno, ne ok oyie ni ng’ato mondo odonj kode, mak mana Petro gi Johana kod Jakobo, kaachiel gi wuon nyathi kod min mare.
52. Ji duto mane ni kuno ne ywago nyathino malit, komako wigi, to Yesu nowachonigi niya, “Weuru ywak, nikech nyathi ok otho, to onindo aninda.”
53. To giduto ne ginyiere anyiera, nikech ne ging’eyo ni nyathi osetho.
54. To Yesu nomako lwet nyathino, mi owachone matek niya, “Nyako, a malo!”
55. Chunye nodwogo, mi oa malo mana gikanyono. Eka Yesu nowachonigi ni mondo gimiye chiemo ocham.
56. Jonywolne nohum nono, to Yesu nokwerogi ni kik ginyis ng’ato gima otimore.