A A A A A

Luka 8:1-25
1. Bang’ kinde moko, Yesu nowuotho e mier madongo kod matindo duto, kalando Wach Maber mar Loch Nyasaye. Jopuonjrene apar gariyo bende ne jodhi kode,
2. kaachiel gi mon moko mane osegolonigi jochiende maricho, kendo ochango tuochegi, kaka Maria, mane iluongo ni Magdala, mane osegolone jochiende abiriyo,
3. gi Joana chi Chuza, mane jatelo e od Herode, gi Susana, kaachiel gi mon mamoko mang’eny. Mon-go ne konyo Yesu kod jopuonjrene mana gi gigi giwegi.
4. Ji nosiko ka biro ir Yesu, kaa e mier duto, kendo chieng’ moro kane oganda maduong’ osechokore, Yesu nogoyonigi ngero niya,
5. “Ng’at moro ne odhi chuoyo, kendo kane oyudo ochuoyo, kodhi moko nolwar e wang’yo, mi ji nonyonogi, kendo winy nochamogi.
6. To kodhi moko nolwar kama otimo lwanda, kendo kane gisetwi, ne giwang’, nikech lowono ne ok ng’ich.
7. Kodhi moko to ne olwar e kind kudho, kendo kudho nodongo e kindgi, mothung’ogi.
8. Kodhi moko to nolwar e lowo maber, mi otwi, kendo odongo, bang’e moro ka moro nonyago kodhi mia achiel.” Eka Yesu notieko kawacho ni, “Ng’at man gi it mar winjo, to mondo owinji!”
9. Jopuonjre Yesu nopenje mondo onyisgi tiend ngerono,
10. mi nodwokogi niya, “Un osemiu ng’eyo weche mopondo mag Loch Nyasaye. Ji mamoko to ipuonjo mana e yor ngeche, kaka muma wacho ni, ‘Kata da ging’ichi manadi, to ok ginyal ng’eyo, bende kata da giwinji, to wach ok nyal donjonigi.’ ”
11. Eka nowacho ni jopuonjrene niya, “Tiend ngerono e ma: Kodhi en wach Nyasaye.
12. Omiyo kodhi mane olwar e wang’yo ochung’ kar joma winjo wachno, to Satan biro, kendo gole oko e chunygi, mondo kik gibed gi yie, mi wargi.
13. To kodhi mane olwar kama otimo lwanda ochung’ kar jogo ma winjo wachno, kendo yiego gi mor. To wachno ok mok e chunygi, to gibedo gi yie mana kuom ndalo matin kende, to ka tem obiro, to gipodho.
14. Kodhi mane olwar e kind kudho, to gin jogo, ma winjo wachno, to parruok, gi mwandu, kod mor mar piny, thung’ogi, kendo ok ginyag gimoro maber.
15. To kodhi mane olwar e lowo maber, gin joma winjo wachno gi chuny makare kendo malong’o, kendo gimake matek, nyaka chop ginyagi.
16. “Onge ng’at manyalo moko taya, to aye umo gi atonga, kata keto e bwo kitanda. To okete mana e rachungi taya, mondo orieny ni joma donjo e ot.
17. Onge gima opandi ma ok nong’ere kendo onge gimoro moum, ma ok nofwenyre ratiro.
18. Emomiyo chikuru itu maber mondo uwinj gima iwachonu, nimar ng’at man-go ema nomedi, to ng’at maongego, noma kata mana mano matin moparo ni en-go!”
19. Min Yesu kod owetene nobiro ire, to ne ok ginyal chopo bute nikech ji ne ng’eny ahinya.
20. Eka ng’at moro nowacho ni Yesu niya, “Meru kod oweteni ochung’ oko, dwaro neni.”
21. To Yesu nodwokogi ni, “Joma winjo wach Nyasaye kendo rito e mama kendo e owetena.”
22. Chieng’ moro Yesu nodonje e yie gi jopuonjrene, mowachonigi niya, “Wang’aduru nam mondo wadhi loka cha.” Kuom mano ne gisiayo yie.
23. To kane gikwang’, nindo notero Yesu. Eka ahiti mang’ongo notugore e nam, mi pi nochako pong’o yie kendo koro ne gichiegni tho.
24. Omiyo ne gisudo ir Yesu mi gichiewe, ka giwachone niya, “Ruoth! Ruoth! Watho!” Yesu noa malo, mokwero yamo gi apaka mager mi oling’, kendo nam nokue.
25. Bang’ mano, nopenjo jopuonjrene niya, “Ere yie ma un-go?” To ne giluor, kendo ne giwuoro, mi gipenjore niya, “Ma en ng’ama nadi, makwero kata mana yamo gi apaka, to winje awinjani!”