A A A A A

Luka 7:31-50
31. “Koro ere gima dapimgo tieng’ ma kawuononi? Ang’o ma gichalogo?
32. Gichalo mana nyithindo matugo e pap, ma moko kok ni jowadgi ni, ‘Nende wagoyonu thum, to ne utamoru miel. Bende ka nende wagoyonu nduru, to ne udagi ywak!’
33. Awachonu kamano nikech Johana Jabatiso nobiro modak katueyo chiemo, kendo ka ok madh divai, mi uwacho ni jachien ni kode!
34. To ka koro Wuod Dhano obiro, kachiemo kendo metho, to uwacho niya, ‘Neyeuru jali! En jawuoro, kendo jamer, bende en osiep josol osuru kod joricho!’
35. To kata kamano awachonu ni, ji duto moyie rieko mar Nyasaye, ong’eyo ni en adier.
36. Ja-Farisai moro noluongo Yesu mondo odhi ochiem kode. Kuom mano Yesu nodhi e ode, mobet piny mondo ochiem.
37. To ne nitie dhako moro e gweng’no ma jachode. Kane owinjo ni Yesu chiemo e od ja-Farisaino, nokawo chupa molos gi alabasta, moting’o mo mang’ue ng’ar,
38. mi obiro mochung’ ka dieng’e Yesu, but tiende. Noywak, kendo pi wang’e nolwoko tiend Yesu. Eka noyweyo tiend Yesu gi yie wiye, mi onyodho, kendo owiro gi mo mang’ue ng’arno.
39. To kane ja-Farisai mane oluongo Yesu e odeno oneno kamano, nowacho e chunye niya, “Ka da ng’atni en janabi adier, to da ong’eyo ni dhako ma muleni en ng’a! Bende dong’eyo ni en jaricho.”
40. To Yesu nowachone niya, “Simon, an gi wach moro madwaro wachoni.” Simon nodwoke ni, “Wachna.”
41. Eka Yesu nowachone ni, “Ne nitie ji ariyo mane nigi gop jahol pesa. Achiel ne nigi gowi mar siling’ alufu achiel to machielo siling’ mia achiel.
42. Kane jahol pesa oneno ni chulo pesago otamogi, noweyogi giduto. Koro kuom ji ariyogo, ere ma iparo ni diher jahol pesano moloyo?”
43. Simon nodwoke ni, “Aparo ni en jal mane owene pesa mang’eny ka.” Yesu nowachone ni, “Idwoko kare.”
44. Bang’ mano, nolokore, mong’iyo dhakono, mi openjo Simo niya, “Ineno dhakoni? Nende abiro e odi, to ne ok imiya pi mondo alwokgo tienda. En to oselwoko tienda gi pi wang’e, kendo oyweyo gi yie wiye.
45. In, ka nende irwaka, to ne ok imosa kinyodha. En to osiko konyodho tienda nyaka nende abi ka.
46. Bende ne ok iwiro wiya gi mo. En to osewiro tienda gi mo mang’ue ng’ar.
47. Kuom mano awachoni ni, hera maduong’ ma osetimo nyiso ni richone mang’eny dutogo owene. To ng’at ma osewene matin, ema nigi hera matin!”
48. Eka nowacho ni dhakono niya, “Richoni oweni.”
49. Ji mane chiemo kode nochako penjore niya, “Ma en ng’a maweyo koda ka richo ni jini?”
50. To Yesu nowacho ni dhakono ni, “Yieni oseresi, omiyo dhi gi kue.”