A A A A A

Luka 20:27-47
27. Jo-Sadukai moko nobiro ir Yesu. (Gin e joma wacho ni chier ongee) Ne giwachone niya,
28. “Japuonj! Musa nondikonwa Chik ni ni ka ng’ato otho, mi oweyo chiege ka onge nyathi, to owadgi nyaka kaw chiegeno, mondo onywolnego nyithindo.
29. To koro ne nitie owete abiriyo. Wuowi maduong’ nokendo dhako, to otho ka ok onywolo nyathi.
30. Eka owadgi maluwe notero chiegeno,
31. kendo mar adek bende. Mano e gima notimore ni owete abiriyogo duto, to giduto ne githo ka ok ginywolo nyithindo.
32. Bang’e dhakono bende notho.
33. To koro, chieng’ chier, to dhakono nobed chi ng’a kuomgi, ka ji abiriyogo duto nokende kamano?”
34. Yesu nodwokogi niya, “Chwo gi mon mae pinyni kendore,
35. to chwo gi mon moyier mondo ochopi e piny mabiro, kendo ochier kuom joma otho, ok kendre.
36. Adier ok ginyal tho kendo, nikech gichal gi malaika, kendo gin nyithind Nyasaye, nimar gin joma osechier.
37. To kata mana Musa bende onyiso maler ni joma otho chier, nikech kusomo wach bungu maliel, to ubiro neno ni oluongo Ruoth Nyasaye ni Nyasach Ibrahim, gi Nyasach Isaka, kod Nyasach Jakobo.
38. To wang’eyo ni ok en Nyasach joma otho, to en Nyasach joma ngima, nikech e nyim Nyasaye, ji duto ngima.”
39. Eka jopuonj Chik moko nowacho niya, “Idwoko maber, japuonj.”
40. Ne giwacho kamano nikech ne ok ginyal hedhore penje weche moko kendo!
41. Yesu nopenjogi niya, “Ere kaka ji wacho ni Mesia nobed nyakwar Daudi,
42. ka Daudi owuon to owacho e kitap Zaburi niya, ‘Ruoth Nyasaye nowacho ni Ruodha ni, “Bed e bada korachwich ka,
43. nyaka chop aket wasiki obed raten tiendi.” ’
44. Kamano waneno ni Daudi ema luongo Mesia ni Ruoth. Koro ere kaka Mesia dibed nyakwar Daudi?”
45. Kane oyudo ji duto winjo weche Yesu, nowacho ni jopuonjrene niya,
46. “Beduru motang’ ni jopuonj Chik, ma ohero wuotho gi lewni maboyo, kendo mohero mondo ji omosgi kamiyogi duong’ kuonde ma ji ochokoree, bende mohero kombe ma nyime e ut lemo, kendo mohero kuonde moyiedhi e sewni.
47. Gin joma yako ut mond liete, ka giriasore gi lemo moyware. Gininwang’ kum marach moloyo!”