A A A A A

Luka 20:1-26
1. Chieng’ moro kane Yesu puonjo ji e Hekalu, kendo lando Wach Maber, jodolo madongo gi jopuonj Chik, kaachiel gi jodong oganda, ne jobiro ire,
2. mopenje niya, “Nyiswa ane! Ere teko ma in-go, momiyo itimo gik ma kamagi? Koso ng’ama omiyi teko mar timogi?”
3. Yesu nodwokogi niya, “Weuru ane bende apenjue gimoro achiel. Nyasauru ane!
4. Teko ma Johana batisogo ji noa kuom Nyasaye koso kuom dhano?”
5. Eka jogo nochako wuoyo e kindgi giwegi, ka gipenjore ni, “Ere kaka dwadwoke? Ka wawacho ni teko Johana noa kuom Nyasaye, to obiro penjowa gima omiyo ne ok wayie wach Johana.
6. To ka wawacho ni noa kuom dhano, to ji duto man kagi biro chieliwa gi kite, nikech giyie ni Johana ne janabi.”
7. Kuom mano ne gidwoko ni ok ging’eyo kuma ne teko Johana oaye.
8. Eka Yesu nowachonigi ni, “Ka kamano, to an bende ok anyal nyisou kuma ayudoe teko ma atimogo gigi.”
9. Bang’e Yesu nogoyo ni ji ngero niya, “Ng’at moro noloso puoth mzabibu. Eka ne oweye e lwet jopur, mi owuok odhi wuoth e piny moro mabor kuom ndalo mang’eny.
10. To kane kinde ma olemo chieki ochopo, ne ooro jatichme ir jopurgo mondo oomne pokne kuom gik monyak e puodho. To jopurgo nogoyo ng’atno, moriembo gi lwete nono.
11. Kuom mano wuon puodho nochako ooro jatich machielo, to en bende jogo ne ogoye, kendo otimone marach, mi oriembe nono.
12. Eka nooro jatich mar adek, to mano bende ne gigoyo, mi giriembo.
13. Bang’ mano, wuon puodho nopenjore kawacho ni, ‘Koro ere gima koro datim? Ee, ang’eyo gima abiro timo, abiro oro wuoda awuon, nimar kamoro dipo ka gimiye luor.’
14. To kane jopurgo oneno wuodeno, ne giwacho e kindgi giwegi niya, ‘Ma eri e wuod wuon lowo. Wanegeuru mondo lopeni odong’nwa!’
15. Omiyo ne gidhire oko e tok puodho mi ginege.” Eka Yesu nopenjogi ni, “Koro uparo ni wuon puodho biro timo jopurgo nadi?
16. Donge obiro biro, mi oneg jogo, kendo okaw puodho mi omi jopur moko nono?” To kane ji owinjo kamano, ne giwacho ni, “Ngang’! Mano ok nyalre!”
17. Yesu norangogi, mopenjogi niya, “To kara, ere tiend weche mondiki e Muma ma wacho ni, Kidi mane jogedo odagi, ema koro osedoko kidi motegno moriwo kor ot’?
18. Ng’ato ang’ata mopodho kuom kidino notur matindotindo, to ka kidino ema opodho kuom ng’ato to norege ka buru!”
19. Jopuonj Chik kod jodolo madongo notemo mondo omak Yesu gikanyono, nikech ne ging’eyo ni osegoyo ngerono mana kuomgi, to kata kamano ne giluoro ji mane ni kanyo.
20. Omiyo ne girito mondo giyud thuolo maber. Ne gioro jombetre mane owuondore ni joma kare, mondo omake kowinjo kowacho gimoro marach, kendo okete e lwet ruoth.
21. Jombetrego nowacho ni Yesu niya, “Japuonj, wang’eyo ni gima iwacho kendo ipuonjo en adier. Bende wang’eyo ni ok iluoro wang’ ng’ato, kata dabed ni en ng’ama nadi, to ipuonjo yor Nyasaye gi adiera.
22. To koro, nyiswa ane ka Chikwa oyie mondo wagol osuru ni Kaisar, kata kik wagol?”
23. To Yesu noneno kaka gichikone obadho. Omiyo nowacho nigi ni,
24. “Nyisauru ane siling’ mondo ane.” Kane gisekelone siling’, nopenjogi niya, “Kidoni gi nying’ man kuom siling’ni gin mag ng’a?” Ne gidwoke ni, “Gin mag Kaisar.”
25. Eka Yesu nowachonigi niya, “Kara chiwuru ni Kaisar gi Kaisar to gi Nyasaye chiwuru ni Nyasaye!”
26. Kamano ne ok ginyal make kata gi wach achiel e nyim ji kanyo, omiyo ne giling’ thi, ka giwuoro dwokone!