A A A A A

Luka 19:28-48
28. Kane Yesu osegoyo ngero kamano, ne otelo odhi Jerusalem,
29. kendo kane ochopo machiegni gi Bethfage kod Bethania e got miluongo ni got Zeituni, nooro jopuonjrene ariyo,
30. kowachonigi niya, “Dhiuru e dala man nyimu cha, kendo kudonjo, to ubiro nwang’o nyathi kanyna motue, mapok ng’ato oidho nyaka nene. Gonyeuru ukele ka.
31. To ka ng’ato openjou gimomiyo ugonye, to dwokeuru ni, ‘Ruodhwa dware.’ ”
32. Jootego nodhi monwang’o gik moko duto mana kaka nosenyisogi,
33. to kane oyudo gigonyo nyathi kanyna, wegi nopenjogi ni, “Ang’o momiyo ugonyo nyathi kanyna no?”
34. Ne gidwoko ni, “Ruodhwa dware.”
35. Kamano ne gikele ni Yesu, eka ne gipedho lepgi e dieng’eye mi giketoe Yesu.
36. To kane owuotho odhi, ne gipedhone lepgi e yo.
37. Yesu nochopo machiegni gi Jerusalem, kama yo lorgo kaa e got Zeituni, mi jopuonjre mang’eny nochako pako Nyasaye matek gi mor, nikech timbe madongo miwuoro mane giseneno.
38. Ne giwacho niya, “Oguedh Ruoth mabiro e nying Ruoth Nyasaye! Kue obedi e polo, kendo duong’ obedi e polo malo.”
39. Eka moko kuom jo-Farisai mane nie ogandano nowacho ni Yesu niya, “Japuonj, kwer jopuonjreni mondo oling’!”
40. To nodwokogi ni, “Awachonu ni, ka giling’ to kara koda ka kitegi bende biro kok!”
41. Yesu nomedo chopo machiegni gi Jerusalem, kendo kane oneno dalano, ne oywage,
42. kowacho niya, “Yaye, mad ne bed ni ing’eyo tinendeni gima dikelni kue! To kata kamano ogeng’ore ni wang’i.
43. Ndalo nobi ma wasiki notimnie ageng’a koni gi koni kakunyoni bur alwora.
44. Ginitieki kaachiel gi jogi duto, kendo ok giniwe kata kidi achiel kochung’ ewi wadgi, nikech ne ok ing’eyo kinde mane Nyasaye obiroe iri mondo olimi!”
45. Yesu nodonjo e Hekalu, mi ochako riembo joohala,
46. kowachonigi niya, “Ondiki e Muma ni, ‘Oda nobed od lemo’, to un useloke od jomecho.”
47. Ne opuonjo e Hekalu pile, to jodolo madongo gi jopuonj Chik kod jodong oganda ne dwaro nege.
48. To ne ok ginyal yudo yo mar timo kamano, nikech ji duto nosiko kawinjo puonjne, ka ok gidwar ni mondo kata mana wach achiel okadh mak owinjo.