English
A A A A A

Luka 19:1-27
1. Yesu nodonjo Jeriko, kendo kane oyudo okadho e dier dalano,
2. Ng’at moro ma nyinge Zakayo ne dwaro nene. Ng’atno ne jasol osuru maduong’, kendo ne en jamoko.
3. Ne odwaro neno ni Yesu en ng’ama chalo nadi, to ne ok onyal nene, nikech ji ne ng’eny ahinya, to bende ne en ng’at ma nyadundo.
4. Kuom mano, noringo odhi nyime, mi oidho ng’owo mondo one Yesu, nikech Yesu ne dhi kadho kanyo.
5. Kane Yesu ochopo, norango malo, mi owacho ni Zakayo niya, “Lor piny piyo, nikech kawuono adhi bedo wendo e odi.”
6. Zakayo nolor piyo, mi orwako Yesu gi mor.
7. To kane ji oneno kamano, ne ging’ur, ka giwacho ni, “Osedhi bedo wendo jaricho!”
8. Zakayo nochung’, mowacho ni Ruoth Yesu niya, “Ruoth, abiro pogo nus giga ni jochan, kendo kapo ni asemayo ng’ato gire e yo ma ok kare, to abiro chulo nyading’wen.”
9. Yesu nowacho niya, “Kawuono warruok osebiro e odni, nimar jali bende en nyakwar Ibrahim.
10. Wuod Dhano nobiro mondo omany joma olal, kendo oresi.”
11. Kane pod ji winjo wechego, Yesu nogoyo ngero moro, nikech ne koro ochiegni chopo Jerusalem, kendo ji ne paro ni Loch Nyasaye biro betie mak odeko.
12. Ne owacho niya, “Ng’at moro marahuma ne dwaro dhi e piny moro mabor mondo oyud teko mar duogo bedo ruoth e pinygi.
13. Ne oluongo jotichne apar, mi omiyo ng’ato ka ng’ato kuomgi siling’ alufu achiel achiel, kowachonigi ni, ‘Lokuru ohala gi pesagi nyaka chop aduogi.’
14. To jothurgi ng’atno ne osin kode, omiyo ne gioro joote kuma ne odhiyeno gi wach ni, ‘Ok wadwar mondo jalo obed ruodhwa.’
15. To kata kamano ne okete ruoth, kendo kane odwogo, nogolo chik mondo jotichne mane osemiyo pesa kande obi ire, mondo one ane ohala ma giseyudo.
16. “Ng’at mokwongo nobiro, mowacho niya, ‘Ruoth, siling’ alufu achiel mane imiya osenywolo siling’ alufu apar ohala.’
17. Eka ruodhe nodwoke ni, ‘Ber ahinya, in jatich maber! Koro kaka iserito gima tinni maber, aketi mondo ibed ruodh mier apar.’
18. Ng’at mar ariyo bende nobiro mowacho niya, ‘Ruoth, siling’ alufu achiel mane imiya osenywolo siling’ alufu abich mamoko.’
19. En bende nodwoke ni, ‘Bed ruodh mier abich.’
20. Eka ng’at mar adek nobiro mowacho niya, ‘Ruoth, pesa mane imiya eri! Ne aboye gi nanga, mi akane akana,
21. nikech ne aluori, nimar in ng’at makoch. In ikawo gima ne ok ikano, kendo ikayo gima ne ok ichwoyo.’
22. To ruodhe nowachone niya, ‘In jatich marach! Abiro ng’adoni bura gi weche ma isewacho gi dhogi iwuon. Kara, in ne ing’eyo ni an ng’at makoch, kendo ni akawo gima ne ok akano, bende ni akayo gima ne ok achwoyo!
23. To ka kamano, to marang’o ne ok iketo pesana e bengi mondo ka aduogo to akawe kod ohande?’
24. Eka nowacho ni joma ne ochung’ kanyo mondo okaw pesa kuom ng’atno omi jal mane nigi siling’ alufu apar cha.
25. Ne giwachone ni, ‘Ruoth, en donge en gi siling’ alufu apar?’
26. To nodwoke ni, ‘Akonu ni ng’ato ka ng’ato man-go ema nomedi, to ng’at ma ongego, noma kata mana mano matin ma en-go.
27. To wasika mane ok dwar ni mondo abed ruodhgi to keluru ka mondo uneg mana ka aneno.’ ”