A A A A A

Luka 18:24-43
24. Yesu noneno ka chunye lit, mi owacho niya, “Mano kaka donjo e Piny Ruoth Nyasaye tek ni joma nigi mwandu.
25. Yot ni ngamia kadho e wang’ sandan, moloyo jamoko donjo e Piny Ruoth Nyasaye!”
26. Joma ne owinjo kowacho kamano, nopenjore ni, “Kara, ere ng’ama nokwo?”
27. To Yesu nodwokogi niya, “Gik ma dhano ok nyal, Nyasaye ema nyalo.”
28. Eka Petro nowachone ni, “To wan waseweyo miechewa, mwaluwi.”
29. Yesu nodwoke, kawachonigi ni, “Adier awachonu ni, ng’ama oweyo dalane kata chiege kata owetene kata jonywolne kata nyithinde nikech Loch Nyasaye,
30. noyud gik mang’eny e pinyni, moloyo mago moseweyo. To e piny mabiro noyudie ngima mochwere.”
31. Yesu nokawo jopuonjrene apar gariyo, motero kar kendgi, mi owachonogi niya, “Winjuru! Koro wadhi Jerusalem, kuma gik moko duto mane jonabi ondiko kuom Wuod Dhano biro timoree adier.
32. Ibiro chiwe e lwet joma ok jo-Yahudi, mi jogo nochare kendo noyanye kendo nong’udh kuome olawo.
33. Bende ginichwade, kendo gininege, to chieng’ mar adek enochier.”
34. To jopuonjrene ne ok owinjo tiendn wechego kata achiel, nikech nopandnigi tiende. Kamano ne ok ginyal ng’eyo gima Yesu wacho.
35. Kane Yesu chiegni chopo Jeriko, muofu moro noyudo obet e bath yo kakuecho.
36. Muofuno nowinjo ka ji mang’eny kadho, omiyo nopenjo ni, “Mano en ng’a?”
37. Ne gidwoke ni, “Yesu, ja-Nazareth ema kadho.”
38. Eka ne okok matek niya, “Yesu, Wuod Daudi, kecha!”
39. Joma ne otelo ne okwere ni mondo oling’, to nomedo kok matek moloyo ni, “Wuod Daudi, kecha!”
40. Mano omiyo Yesu nochung’, mowacho mondo okele ire. Kane osebiro machiegni, Yesu nopenje ni,
41. “Ere gima idwaro ni mondo atimni?” Ne odwoke ni, “Jaduong’, adwaro ni mondo achak anen kendo.”
42. Yesu nowachone ni, “Nen! Yieni ema omiyo ichango.”
43. Gikanyono wang’e noyepo, mi oluwo Yesu, komiyo Nyasaye duong’, kendo kane ji duto oneno gima otimore, ne gipako Nyasaye.