A A A A A

Luka 17:1-19
1. Yesu nowacho ni jopuonjrene niya, “Gik mamiyo ji donjo e richo ok nyal bare mak obetie. To mano kaka nobed malit ni ng’at makelogi!
2. Da obedo maber ka otuene pong’ e ng’ute, mi onyumego e nam, moloyo komiyo achiel kuom joma tindogi odonjo e richo.
3. Beduru motang’! Ka owadu okethoni, to kwere. To koyie kethone, to wene.
4. Ka okethoni nyadibiriyo e odiechieng’ achiel, mi obiro iri ndalo abiriyo kokwayi mondo iwene, to nyaka iwene.”
5. Joote nowacho ni Ruoth Yesu niya, “Medwa yie.”
6. To Ruoth nowachonigi niya, “Da bed ni un gi yie kata matin marom gi koth karadali, to da uwacho ni yadhni ni, ‘Pudhri, mondo idhi ipidhri e nam,’ mi dowinjou.
7. “Ere ng’ato kuomu man gi jatich mapuro kata makwayo jambe, ma ka jatichno oa puodho to dowachne ni, ‘Reti ibi ibed piny mondo ichiem’?
8. Donge dowachne mana ni, ‘Losna chiemo, kendo iikri mondo igamna gima adwaro kachiemo kendo ametho. Eka bang’e in bende ibi ichiem.’
9. Koso uparo ni bende dogo ni jatichneno erokamano kuom timo gima nowachone ni mondo otim?
10. Kamano e kaka un bende, ka usetimo gik moko duto mane onyisu ni mondo utim, to onego uwach ni, ‘Wan mana jotich aticha, omiyo onge erokamano monego wayudi, nikech wasetiyo mana tichwa.’ ”
11. Kane Yesu dhi Jerusalem, nowuotho e kind Samaria gi Galili.
12. Noyudo odonjo e dala moro, mi jodhoho apar noromo kode. Ne gichung’ gi chien,
13. mi gikok niya, “Yesu! Yie ikechwa.”
14. Yesu nonenogi, mowachonigi ni, “Dhiuru ir jadolo mondo orang dendu.” To kane oyudo gin e yo gidhi, ne gichango.
15. Achiel kuomgi, kane oneno ni osechango, nodwogo ir Yesu kopako Nyasaye matek.
16. Ne ogoyo chonge piny, mokulore e tiend Yesu, kogoyone erokamano. To ne en ja-Samaria!
17. Yesu nopenjo niya, “Donge ne gin ji apar mane ochango koso? Koro ere ji ochiko mamoko?
18. Ere gima omiyo japiny moro nononi kende ema oduogo mondo ogo ni Nyasaye erokamano?”
19. Eka nowacho ni ng’atno niya, “Chungi, idhi. Yieni ema omiyo ichango.”