A A A A A

Luka 16:1-31
1. Yesu nowacho ni jopuonjrene niya, “Ne nitie jamoko moro mane oketo ng’ato mondo orit mwandune. To noyudo wach ni jatijno ketho gige.
2. Omiyo noluonge, mopenje niya, ‘En wach mane ma awinjo kuomini? Tim ane kwan kuom gigo duto mirito, nikech ok inyal dhi nyime gi bedo jarit giga ngang’!’
3. Eka ng’atno nowacho e chunye niya, ‘Ere gima koro anyalo timo, ka ruodha ogola e tich? Aonge gi teko ma dapurgo, bende ok dakuechi nikech aluoro wich kuot.
4. Ero, koro ang’eyo gima abiro timo mondo ji orwaka e miechgi, koseriemba e tich.’
5. Eka noluongo jogop ruodhe achiel achiel, mopenjo jagowi mokwongo ni, ‘In gi gop ruodha moromo ang’o?’
6. Jalo nodwoke ni, ‘Gopa oromo depe mia achiel mag mo.’ To nokone ni, ‘Bed piny piyopiyo, mondo ikaw kitapi, indikie ni, piero abich.’
7. Eka nopenjo ng’at machielo niya, ‘In to gopi oromo adi?’ Ng’atno nodwoke ni, ‘Gunde mia achiel mag cham.’ Eka nodwoke ni, ‘Kaw kitapini, indikie ni piero aboro.’
8. “Jamokono nopako jarit gige ma ok kareno kuom riekone, kendo en adier ni joma ok ong’eyo Nyasaye tiyo gi jowadgi gi rieko moloyo rieko ma joma ong’eyo Nyasaye tiyogo gi jowetegi.”
9. Eka Yesu nomedo wacho niya, “Mano omiyo awachonu ni, tiuru gi mwandu mag pinyni kuom mako osiepe, mondo chieng’ ma mwandugo orumo, to orwaku e dala mochwere.
10. Ng’at ma jaadiera kuom gima tin, doko jaadiera kuom gima duong’ bende. Kamano bende, ng’at ma ok jaadiera kuom gima tin ok nyal bedo jaadiera kuom gima duong’.
11. Emomiyo ka ok usebedo joadiera kuom mwandu ma ok ni kare mag pinyni, koro ng’ano ma digenu kuom mwandu madier?
12. Koso ka ok usebedo joadiera kuom mwandu ng’at machielo, koro ere ng’ama dimiu mwanduu uwegi?
13. “Onge misumba manyalo tiyo ni ruodhi ariyo, nimar dosin gi moro, to ohero machielo, kata domi achiel luor, to ochayo machielo. Omiyo ok unyal tiyo ni Nyasaye, mi kendo uchak uti ni mwandu.”
14. Jo-Farisai, ma gin joma ohero pesa ahinya, nowinjo wechego duto, mi onyiere anyiera.
15. To Yesu nowachonigi niya, “Un e joma wuorore e nyim ji ni joma kare, to Nyasaye ong’eyo chunyu. Ng’euru ni Nyasaye ochayo gik moko ma dhano kwano ka gik madongo.
16. “Chik Musa kod weche jonabi ne nigi teko nyaka chop ndalo Johana, kendo chakre kanyo, Wach Maber mar Loch Nyasaye osebedo kilando, kendo ng’ato ka ng’ato riyore mondo odonjie.
17. To yot mondo polo gi piny orum, moloyo ka nukta achiel matinie moloyo mar Chik lal.
18. “Ka ng’ato oriembo chiege, mi okendo dhako machielo, to oterore. Bende ka ng’ato okendo dhako ma chwore oriembo, to mano bende oterore.”
19. Yesu nogoyo nigi ngero niya, “Ne nitie jamoko moro mane rwako lewni mabeyo ma nengogi tek, kendo ne odak e ngima mamalo, kochamo chiemo mabeyo pilepile.
20. To bende ne nitie ng’at moro modhier, ma nyinge Lazaro, ma adhonde opong’o dende. Ne ikete e dhoranga jamokono pilepile,
21. kendo nogombo chamo ng’injo molwar e bwo mesa jamokono. Kata mana gwogi bende ne biro mi nang’ adhondene.
22. To mos achien, ng’at modhierno notho, mi malaika noting’e, motere e bath Ibrahim. Bang’e jamokono bende notho, mi oyiki.
23. Kane en e Piny Joma Otho kisande malit, noting’o wang’e moneno Ibrahim gi kuma bor, kod Lazaro kobet e bathe.
24. Eka nokok kowacho niya, ‘Wuonwa Ibrahim, kecha mondo ior Lazaro olut lith lwete e pi, okuego lewa, nikech an gi rem malit e ligegani!’
25. To Ibrahim nodwoke ni, ‘Wuoda, par ni kane pod ingima ne iyudo gik moko mabeyo, to Lazaro ne yudo gik maricho. To koro sani oneno maber kaeri, ka into inie rem malit.
26. To bende e kindwa kodi nitie hoho mang’ongo mopogowa, mondo otam joma dwaro kalo kaa koni biro iru, kendo kik ji ng’ad koa koru kabiro koni.’
27. Eka ng’atno nowacho ni Ibrahim ni, ‘Wuonwa, ka kamano, to kara ornago e dala wuora,
28. mondo osiem owetena abich modong’ kuno, kik gibi kar sand malit.’
29. To Ibrahim nodwoke niya, ‘Gin gi weche Musa kod mag Jonabi kuno, omiyo ber mondo giwinjgi.’
30. To en nowacho ni, ‘Ooyo wuonwa Ibrahim! Ka ng’at moa kuom joma otho odhi irgi, eka digilokre.’
31. Ibrahim to nokone niya, ‘Ka ok ginyal winjo weche Musa kod Jonabi, to ok giniwinj kata mana ng’at mochier oa kuom joma otho!’ ”