A A A A A

Luka 15:11-32
11. Yesu nomedo wacho niya, “Ng’at moro ne nigi yawuowi ariyo.
12. Wuowi machogo nowacho ni wuon mare ni, ‘Wuora, yie ipogna mwandu monego ayudi.’ Kuom mano ng’atno nopogo yawuote ariyogo mwandune.
13. Bang’ ndalo manok, wuowi machogo noloko gige duto pesa, mi owuok odhi e piny moro mabor. Eka nodonjo e ngima mar anjawo kuno, motieko pesane duto.
14. Kane osetieko pesane duto kamano, kech maduong’ nowuok e pinyno, mi nodoko jachan machandore.
15. Kuom mano, nodhi mondo oti ni japinyno moro, mi jalo nokete jakwa ngurue.
16. Nogombo mondo ocham opokla mane ngurue chamo, to bende onge ng’ama nomiye gimoro.
17. Eka parone nodwogo kare, mi owacho e chunye niya, ‘Jotich wuora duto nigi chiemo mohingogi, to an kech nega ka!
18. Abiro dhi kawuora, mi awachne ni, “Wuora, aseketho e nyim Nyasaye kendo e nyimi,
19. ok awinjora koro mondo iluonga ni wuodi, to keta abed achiel kuom jotichni.” ’
20. “Kamano noa malo, mochako wuoth madok ka wuon mare. To kane pod en mabor gi dala, wuon mare nonene. Nokeche, mi oringo okwake, monyodhe.
21. Eka wuowino nowacho ni wuon niya, ‘Aseketho e nyim Nyasaye, kendo e nyimi. Ok awinjora koro mondo iluonga ni wuodi.’
22. To wuon mare nowacho ni jotichne ni, ‘Goluru law maberie moloyo piyopiyo mondo urwakne, kendo uketne tere e lith lwete. Wuoche bende mondo urwakne e tiende.
23. Bang’ mano, keluru nyarwath machwe uyang’ mondo wacham wabeduru mamor,
24. nikech wuodani ne osetho, to koro ongima kendo ne olal, to koro onwang’e.’ Kamano ne gichako timo nyasi ka gimor.
25. “E kindeno noyudo ka wuowi maduong’ ni oko e puodho, to kane odwogo mochopo machiegni gi dala, nowinjo ka thum ywak, kendo ji miel.
26. Omiyo ne oluongo achiel kuom jotich, mopenjo gima timore.
27. Jatich nodwoke niya, ‘Owadu odwogo, kendo wuoru oseyang’one nyarwath machwe, nikech odwogo kongima maber.’
28. To mirima nomako wuowi maduong’, mi otamore donjo e ot, omiyo wuon mare nowuok, mohombe mondo odonji.
29. To nodwoko wuon niya, ‘Parie kaka asetiyoni mana ka misumba kuom higni mathothgi duto, kendo pok aketho chikni kata dichiel, to pod ok imiya kata mana nyadiel mondo ayang’ acham gi osiepena!
30. To koro ka wuodi mosechamo mwanduni duto gi jochode obiro, to iyang’one nyarwath machwe!’
31. Wuon mare to nokone niya, ‘Nyathina, ndalo duto in koda, kendo giga duto gin magi.
32. To owinjore wachiem kendo wabed mamor, nikech owaduni yandi otho, to koro ongima, kendo yande olal, to koro onwang’e.’ ”