A A A A A

Luka 15:1-10
1. Chieng’ moro josol osuru mang’eny kod joricho nosudo but Yesu mondo oyud puonjne.
2. Eka jo-Farisai kod jopuonj Chik ne jochako ng’ur ni, “Jali rwako joricho, kendo ochiemo achiema kodgi.”
3. To Yesu nogoyonigi ngero niya,
4. “Ka ng’ato kuomu nigi rombe mia achiel, to achiel olalne, donge dowe rombe mamoko piero ochiko gochiko e lek, to odhi manyo achiel molalno nyaka oyudi?
5. To koyude, to odoko mamor ahinya kendo oting’e mana e goke,
6. kodwoke dala. Bang’e oluongo osiepene kod jogweng’gi, kendo owachonigi niya, ‘Wachiemuru, nikech amor chutho, nimar aseyudo rombona ma nyocha olal.’
7. “Koro akonu ni, kamano bende e kaka mor nobedi e polo kuom jaricho achiel molokore, moloyo mor ma nobed kuom ji piero ochiko gochiko mabeyo, maparo ni ok onego lokre.
8. “Koso ka dhako moro nigi siling’ apar mamingli, to achiel olalne, donge domok taya, mi oyue ode komanyo maber kuonde duto nyaka oyude?
9. Bang’e oluongo osiepene kod jogweng’gi kaachiel, kendo owachonigi niya, ‘Wachiemuru nikech amor ahinya, nimar aseyudo pesana manyocha olalna.’
10. Akonu ni, kamano bende e kaka malaika mag Nyasaye bedo mamor kuom jaricho achiel molokore.”