A A A A A

Luka 6:27-49
27. “To un joma winjo wachna, awachonu ni, nyaka uher wasiku, kendo utim maber ni joma mon kodu.
28. Guedhuru joma kuong’ou, bende lamuru Nyasaye ni joma yanyou.
29. Ka ng’ato othalo lembi konchiel, to lokne komachielo bende, kendo ka ng’ato okawo kotini, to miye koda sadi bende.
30. Bende ka ng’ato okwayi gimoro, to kik itamri, kendo ka ng’ato okawo giri, to kik ibandhe ni mondo odwoknigo.
31. Timuru ni jowadu mana kaka duher mondo gin bende gitimnu.
32. “Ka uhero mana joma oherou, to koro ere ber mutimo? Kata mana joricho bende ohero joma oherogi!
33. To bende kutimo maber mana ni joma timonu maber, to koro ere ber mutimo? Kata mana joricho bende timo kamano!
34. Koso ka uholo mana joma uparo ni biro dwokonu gik ma uhologi, to koro ere gima ber mutimo? Kata mana joricho bende holo joricho wetegi, ka gigeno ni biro dwokonigi!
35. To un nyaka uher wasiku, kendo utimnigi maber, bende nyaka uhol giu ka ok ugeno ni didwoknugi. Eka unuyud pod maduong’ kendo unubed nyithind Ngama Duong’ Moloyo. En ong’won ni joma ok gone erokamano, bende ong’won ni joricho.
36. Omiyo beduru mang’won mana kaka Wuonu ng’won.
37. “Kik ung’ad ni ji bura, eka ok nong’adnu bura! Kik udonj ni ji, eka un bende ok nodonjnu. Weuru ni ji richogi, eka un bende nowenu richou.
38. Chiwuru, eka un bende nomiu. Unuyud rapim mopong’ thich, moiki, kendo motiel moo oko, nimar rapim ma upimoe ema un bende nopimnue.”
39. Eka nogoyonigi ngero niya, “Ere kaka muofu nyalo telo ni muofu wadgi? Donge kotimo kamano, to giduto digipodhi e bugo?
40. Jopuonjre ok nyal loyo japuonjne, to ka ng’ato osepuonjore gik moko duto, eka onyalo bedo marom gi japuonjne.
41. “Marang’o ineno mana pilni yath manie wang’ wadu, to yath maduong’ manie wang’i iwuon, to otami neno?
42. Ere kaka diwach ni wadu ni, “Owadwa, we agolni pilni yath manie wang’i, ka in iwuon ok ine yath manie wang’i? In miwuondori awuondani! Kwong igol yath maduong’ manie wang’i iwuon, eka inine maler mondo igol pilni yath manie wang’ wadu!
43. “Onge yath maber manyago olemo maricho. Kamano bende onge yath marach manyago olemo mabeyo,
44. nimar yath ka yath ing’eyo mana gi olemo monyago. Ok inyal pono ng’owo kuom yadh kudho; mzabibu bende ok pon kuom otagalo.
45. Kamano ng’at maber golo gik mabeyo kuom mwandu mabeyo manie chunye, kendo ng’at marach golo gik maricho kuom mwandune maricho, nikech gik mopong’o chuny ng’ato ema dhoge wacho.
46. “Ere gima omiyo uluonga ni, ‘Ruoth, Ruoth’, to ok utim gima awachonu?
47. Koro adwaro nyisou kaka ng’at mobiro ira, mi owinjo wachna kendo omako, chalo.
48. Ochalo gi ng’at ma, kane gero ot, to okunyo bur matut, nyaka ewi lwanda, eka oketo mise. Bang’e ohula nobiro, momwomore kuom odno, to ne ok nyal muke, nikech nogere motegno.
49. To ng’at mowinjo wachna, to ok omako, chalo gi ng’at mane ogero agera ot e lowo, to ok oketo mise motegno. Kane ohula omwomore kuom odno, to opodho mana gikanyono. Mano kaka noruombre piny matek!”