A A A A A

Luka 14:25-35
25. Chieng’ moro kane oyudo ji mathoth luwo bang’ Yesu, nolokore, mowachonigi niya,
26. “Ka ng’ato obiro ira, to ok ojwang’o wuon kod min, gi chiege gi nyithinde koda ka ngimane owuon, to ok onyal doko japuonjrena.
27. Bende ng’at ma ok nyal ting’o msalape owuon mi luwa, ok nyal doko japuonjrena.
28. “En ng’a kuomu, ma kadwaro gero ot, to ok kwong bed piny, mi pim nengo, mondo one ane kaa en gi pesa moromo tieko tijno?
29. Ka ok otimo kamano, to ok dotiek gero odno bang’ keto mise, kendo ji duto moneno gima otimore dinyiere,
30. kawacho ni, ‘Jali nochako gedo, to otame tieko!’
31. “Koso ka ruoth moro dwaro kedo gi ruoth machielo, donge okwongo obet piny mi one ane ka ji alufu apar ma en-go onyalo chomogo jal mabiro monje gi ji alufu piero ariyo?
32. Ka oneno ni ok donyal, to ooro joote ka pod ruoth machielo ni kuma bor, mondo onyise ni odwaro mondo giwinjre e yor kue.
33. Kamano bende onge ng’ato kuomu manyalo bedo japuonjrena ka ok oweyo gige duto.
34. “Kado ber, to ka ndhathe orumo, to ere kaka dumi ochak obed gi ndhadhu kendo?
35. Kado ma kamano onge gi tich kuom loso lowo, kata loso pidh owuoyo, omiyo ipuke mana oko. Ng’at man gi it mar winjo, to mondo owinji.”