A A A A A

Luka 14:1-24
1. Chieng’ Sabato moro, Yesu nodhi chiemo e od jaduong’ jo-Farisai moro, kendo ji ne ng’iye ahinya.
2. To e odno ne nitie ng’ato e nyim Yesu ma mbunda ohingo.
3. Yesu nopenjo jopuonj Chik kod jo-Farisai ni, “Chikwa oyie mondo ochang ji chieng’ Sabato, koso ok oyie?”
4. To ne ok gidwoke gimoro. Eka nokawo ng’atno mi ochango, kendo oweyo odhi.
5. Bang’ mano nowachonigi niya, “Ere ng’ato kuomu ma ka kanje kata rwadhe opodho e bugo chieng’ Sabato, to ok dogole mana gikanyono?”
6. To dwoko penjono notamogi.
7. Yesu noneno ka welo yiero kombe moyiedhi, omiyo nowachonigi niya,
8. “Ka oluongi e nyasi moro mar kisera, to kik ibed e kom moyiedhi, nikech dipo ka ng’at moluongi oluongo koda ng’at moloyi gi duong’ bende.
9. Eka kamoro dipo ka ng’at mane oluongouno obiro, mowachoni ni, ‘Weni jali komino.’ Kamano wiyi dikuodi, kidhi bet e kom man chien moloyo.
10. Kuom mano, ka oluongi kamoro, to dhi ibed mana e kom man chien moloyo, mondo ka ng’ama oluongino obiro, to owachni ni, ‘Osiepna, sudi ibi nyime ku.’ Kamano iniyud duong’ e nyim welo mamoko duto,
11. nikech ng’at mating’ore malo nodwok piny, to ng’at madwokore piny noting’ malo.”
12. Eka Yesu nowacho bende ni ng’at mane oluongeno ni, “Ka iluongo ji e chiemb odiechieng’, kata chiemb otieno, to kik iluong mana osiepeni kata oweteni kata wedeni kata jogweng’u momew, nimar dipo ka gin bende chieng’ moro giluongi, mi gichuli kar luong mane iluongogigono.
13. To kiloso nyasi, to luong mana joma odhier gi rang’onde gi pudhe kod muofni,
14. eka inibed ng’ama oguedhi, nikech gin gionge gima digichulgo. To Nyasaye nochuli chieng’ ma joma kare ochiere.”
15. Ng’at achiel kuom joma ne chiemo kod Yesu nowinjo wechego, mowacho ni Yesu niya, “Mano kaka joma nobet ka chiemo e nyasi manie Piny Ruoth Nyasaye gin johawi!”
16. To Yesu nowachone ni, “Ng’at moro noloso nyasi maduong’, mi oluongo ji mathoth.
17. Kane chiemo oseikore, ne ooro jotichne mondo odhi owach ni joma oluongi niya, ‘Biuru nikech gik moko duto oseikore.’
18. To giduto kar rombgi ne gichako wacho weche ma ginyisogo wuon nyasi gimomiyo ok ginyal biro. Ng’at mokwongo nowacho ni jatich mane oor ni, ‘Aseng’iewo puodho moro, omiyo nyaka adhi anene. Kuom mano wach ni ruodhi mondo ong’wonna.’
19. Ng’at machielo to nowacho ni, ‘Aseng’iewo ruedhi apar mag pur, omiyo nyaka adhi atemgi. Kuom mano, wach ni ruodhi mondo ong’wonna.’
20. Ng’at moro to nowacho ni, ‘An gi miaha, omiyo ok anyal biro.’
21. Eka jatich nobiro monyiso ruodhe wechego. Mirima nomako wuon nyasi, mi owacho ni jatichne niya, ‘Wuogi piyo, idhi e yore gi chirni, mondo ikel joma odhier gi rang’onde gi muofni kod pudhe miyudo.’
22. To kane jatich oduogo, nowacho ni ruodhe niya, ‘Jaduong’, wasetimo kaka nende iwacho, to thuolo pod nitie mar luongo jomoko.’
23. Eka ruodhe nochako owachone ni, ‘Dhiyo e wang’yore kod gweng’ duto, iwach ni ji kijiwogi ni nyaka gibi mondo oda opong’ thich!
24. Awachonu adier ni onge kata ng’at achiel kuom ji mane oluongi ma nobil chiemba.’ ”