A A A A A

Luka 13:23-35
23. Ng’at moro nopenje niya, “Jaduong’, ji manok kende ema nokwo koso?” Yesu nodwoke niya,
24. “Temuru matek mondo udonj gie dhoot madiny, nikech awachonu ni, ji mang’eny nodwar donjo, to ok gininyal.
25. Jaduong’ ot biro chung’, mi lor dhoot, to bang’ mano, kuchung’ oko mi udwong’o kuwacho ni, ‘Jaduong’, yawnwa’, to nodwoku ni, ‘Ok ang’eyou! Ua kanye?’
26. Eka nuchak wacho niya, ‘Ne wachiemo kendo wametho kodi, kendo ne ipuonjo e miechwa.’
27. To enodwoku ni, ‘Awachonu ni ok ang’eyou, kata kuma uaye bende ok ang’eyo. Auru kuoma, un joma timbegi richogi!’
28. “Mano kaka unuyuagru malit, kumwodo laku, ka uneno Ibrahim gi Isaka kod Jakobo kod jonabi duto e Piny Ruoth Nyasaye, to un oriembu oko.
29. Ji nobi kowuok yo wuokchieng’ kod yo podho chieng’, kod koa yo nyandwat kod milambo, mi ginibed piny mondo gichiem e nyasi manie piny Ruoth Nyasaye.
30. Adier, jomoko ma koro odong’ chien notel, to jomoko ma koro otelo nodog chien!”
31. E sanogo, jo-Farisai moko nobiro ir Yesu, mowachone ni, “Ber mondo ia ka, nikech Herode dwaro negi.”
32. To nowachonigi niya, “Dhiuru unyis andhogano ni, agolo jochiende kendo achango ji kawuono gi kiny, to chieng’ mar adek abiro tieko tija.
33. To onego adhi nyime gi wuodha kawuono gi kiny kod orucha, nikech janabi ok nyal tho oko kamoro nono, to mak mana Jerusalem.
34. “Yaye jo-Jerusalem! Yaye jo-Jerusalem! Un munego jonabi, kendo ugoyo joma Nyasaye ooro iru gi kite! Mano kaka asedwaro mondo achoku duto kaka nyabuch gweno chokon nyithinde e bwombe, to usetamoru.
35. Koro dalau biro dong’ gunda. Awachonu ni chakre kawuono ok unuchak unena kendo, nyaka kinde chopi ma unuwachie ni, ‘Ogwedh ng’ama biro e nying Ruoth.’ ”