A A A A A

Luka 13:1-22
1. E kinde nogo, jomoko nobiro, monyiso Yesu wach jo-Galili mane Pilato onego ka jotimo misango.
2. Yesu nodwokogi niya, “Uparo ni jo-Galili noneno masira malit kamano nikech ne gin joma richo moloyo jo-Galili mamoko duto koso?
3. Ooyo, awachonu ni ka ok ulokoru uweyo richou, to uduto ubiro tho mana kaka ne githono!
4. Koso uparo ni ji apar gaboro mane ohinga mar Siloam opodho kuomgi, mi onego kande, ne joketho moloyo jo-Jerusalem mamoko duto koso?
5. Ooyo, anyisou ni ka ok ulokoru uweyo richou, to uduto ubiro tho mana kaka ne githono!”
6. Eka Yesu nogoyonigi ngero niya, “Ng’at moro ne nigi yadh ng’owo e puothe mar mzabibu. Chieng’ moro ne odhi rango ka doyud olemo kuome, to ne ok oyudo.
7. Eka nowacho ni jalos puodhono ni, ‘Koro kuom higni adekgi asebedo kabiro ka mondo ayudie olemo kuom ng’owoni, to ok aseyudo gimoro. Omiyo tong’e oko. Ere gimomiyo onego oketh lowo kayiem nono?’
8. To jalos puodho nodwoke niya, ‘Jaduong’, yie iweye higani bende. Abiro doye, ma aketne owuoyo.
9. Kamano, ka onyago olemo higa mabironi, to mano ber. To ka ok onyago, to koro eka nitong’e oko.’ ”
10. Chieng’ Sabato moro, Yesu ne puonjo e od lemo moro.
11. To e od lemo kanyo ne nitie dhako moro man gi jachien moseloke jamidekre kuom higni apar gaboro, kendo dende ne odolore ma ok nyal riere kata matin.
12. Kane Yesu onene, ne oluonge ire, mowachone niya, “Nyarwa, isechango kuom midekreni!”
13. Eka noketo lwete kuom dhakono, mi gikanyono dhakono norioere tir modendo Nyasaye.
14. Kane jaduong’ od lemo oneno ka Yesu ochango dhakono chieng’ Sabato kamano, mirima nomake, mi owacho ni ji niya, “Nitie ndalo auchiel ma onego ji tiye, omiyo biuru e ndalogo mondo ochangu, to kik ubi chieng’ Sabato.”
15. Ruoth Yesu nodwoke ni, “Un joma wuondore ni ohero Nyasayegi! Donge ng’ato ka ng’ato kuomu gonyo dhere kata kanje e kul chieng’ Sabato, mi ter modho?
16. Koro dhako ma nyakwar Ibrahim, ma jachien osebedo kotueyo kuom higni apar gaboroni, donge ber kogony e tuech ma kamano chieng’ Sabato?”
17. Dwokone nokwodo wi wasike duto, to ji mamoko nodoko mamor kuom gik malich duto mane otimo.
18. Yesu nopenjo niya, “Ere kaka Loch Nyasaye chalo? Ang’o ma dapimego?
19. Ochalo gi koth karadali mane ng’ato okawo, mopidho e puothe. Kodhino nodongo, modoko yath maduong’, kendo winy nogedo e bedene.”
20. Yesu nopenjo kendo ni, “Ang’o ma dapimgo Loch Nyasaye?
21. Ochalo gi thowi mane dhako moro okawo, mi odwalogo mogo atonge adek, mi bang’e okuot maber.”
22. Kane yesu nie wuoth, kadhi Jerusalem, norawo e mier madongo gi matindo, kendo nopuonjo ji.