A A A A A

Luka 12:32-59
32. “Kik uluor, un kueth matinni, nimar Wuonu ohero miyo ubed gi loch kaachiel kode.
33. Lokuru giu duto pesa mondo upog ni joma odhier, eka ubed gi mwandu mak rum e polo, kuma jakuo ok dhiye, kendo kuma olwenda ok kethie gik moko,
34. nikech kama mwanduni nitie, e kama chunyi bende nitie.
35. “Ng’wanuru lepu, kendo mokuru techeu mondo ubed moikore.
36. Beduru ka jotich marito ruodhgi modhi e nyasi kisera, mondo koduogo mi odwong’o, to giyawne piyopiyo.
37. Mano kaka jotich ma ruodhgi yudo ka neno, kendo oikore, gin johawi! Awachonu adier ni, ruodhgino nong’wan lepe, kendo nomi gibed piny e mesa, mi omigi chiemo.
38. Kata ka obiro mana odiwuor kata kogwen, moyudo ka giikore, to mano kaka gin johawi!
39. Ng’euru ni ka wuon ot ong’eyo sa ma jakuo biroe, to dobed korito ode, motam jakuo turo.
40. Omiyo un bende beduru kuikoru, nikech Wuod Dhano biro biro e sa ma ok ung’eyo ni onyalo biroe.”
41. Petro nopenjo Yesu niya, “Ruoth, wan kendwa ema igoyonwa ngeroni, koso igoye ni ji duto?”
42. Eka Ruoth Yesu nowacho niya, “Ere ng’ato kuomu machalo gi jatich mogen kendo mariek, ma ruodhe biro keto mondo orit jotich wetene, kendo opognigi chiemo e kinde mowinjore?
43. Jatich ma ka ruodhe oduogo to yudo katiyo kamano, en jahawi!
44. Adier awachonu ni ruodhe nokete jarit mwandune duto.
45. To ka en jatich ma paro e chunye ni ruodhe ok bi duogo piyo, to onyalo chako goyo jotich wetene, machwo gi mamon, kendo dochiem achiema, mi omethi, kendo omer.
46. To chieng’ moro nopo ka ruodhe oduogo e sa ma ok ong’eyo, mi ruodhe nong’ade sirunde sirunde! Kamano nokume kaachiel gi joma ok oyie kuom Nyasaye.
47. “Jatich mong’eyo gima ruodhe dwaro ni mondo otim, to ok tem timo kamano nochwad malit,
48. to jatich ma ok ong’eyo gima ruodhe dwaro ni mondo otim, mi oboth motimo gima owinjore gi kum, to nochwad mana matin. Ng’at momi gik mang’eny, nodwar kuome gik mang’eny. Adier ng’at mogen gi gik mang’eny nodwar kuome gik mang’eny moloyo!
49. “Ne abiro mondo amok mach e piny, to mad aye bed ni osemoke!
50. Nitie sand mibiro sandago, to mano kaka chunya parore nyaka chop ayud sandno.
51. Uparo ni ne abiro mondo akel kue e piny koso? Ooyo, ok asebiro mondo akel kue, to mana ni mondo akel pogruok!
52. Chakre ndalogi, ji abich ma joot achiel biro pogore, ka ji adek odok konchiel, to ariyo komachielo.
53. Wuowi nopogre gi wuon mare, kendo nyako nopogre gi min. Chiwuowi bende nopogre gi wuon odgi.”
54. Yesu nowacho bende ni ji niya, “Ka uneno boche polo koting’ore yo podho chieng’, to uwacho piyopiyo ni, ‘Koth biro chue,’ kendo ochue adier!
55. To bende ka uneno yamb oro ka kudho, to uwacho ni, ‘Oro biro wuok,’ kendo adier, oro wuok.
56. Un muwuondoru awuondagi! Ka ulony kuom rango polo gi piny kamano, mi ung’e gima biro timore, to ang’o ma monou fwenyo tiend gik matimore ndalogi?
57. “Marang’o un uwegi ok ung’eyo gima kare monego utim?
58. Ka ng’ato odonjoni, to onego item matek mondo uwinjru kode kapok uchopo e od bura, nono to oteri e nyim jang’ad bura, mi jang’ad bura diketi e lwet askari, mi askari boli e jela.
59. Awachoni ni koserwaki kanyo, to ok diwuog ngang’ kapok ichulo faini duto te!”