A A A A A

Luka 12:1-31
1. E kindeno, kane ji osechokore gana gi gana ma koro ginyonore anyona, Yesu nokwongo owuoyo gi jopuonjrene, kowachonigi niya, “Beduru motang’ ni thop jo-Farisai, ma en mana wuondruok.
2. Onge gimoro amora mopandi ma ok nong’ere achien, kendo onge wach moro maling’ling’ ma ok nofwenyre.
3. Kuom mano, gimoro amora musewacho e mudho, nowinji e lela, bende gimoro amora ma usekuodho ni ji kuonde mopondo, nohul ratiro.
4. “Un osiepena, awachonu ni kik uluor joma nego mana ringruok kende, to bang’e onge gima rach ma ginyalo medo timo.
5. To adwaro nyisou ng’at monego uluor; Luoruru Nyasaye nimar en ema en gi teko, ma, ka oseneg ng’ato to onyalo wito e mach mak tho. Adier awachonu ni, luoruru Jalo!
6. Oyundi abich donge ing’iewo otonglo ariyo kende? To kata kamano, onge kata achiel kuomgi ma wi Nyasaye nyalo wilgo.
7. To un, kata mana yie wiu duto bende osekwan. Kuom mano, kik ubed maluor, nikech un uloyo winy ndalo mang’eny.
8. “Awachonu ni ng’ato ang’ata mahulo e nyim ji ni en ng’ata, Wuod Dhano bende nohul ni en ng’ate e nyim malaika mag Nyasaye.
9. To ng’ato ang’ata ma kweda e nyim ji, Wuod Dhano bende nokwede e nyim malaika mag Nyasaye.
10. Ng’ato ang’ata mowacho gimoro marach kuom Wuod Dhano, nowene, to ng’at moyanyo Roho Maler ok nowene.
11. Ka omaku, moteru mondo oyalu e nyim jodong ut lemo, kata e nyim ruodhi, kata e nyim jotelo mamoko, to kik uparru kuom weche ma dudwoki, kata kuom gima duwachi,
12. nimar Roho Maler nopuonju gima onego uwachi e sano.”
13. Ng’at moro mane nie oganda nowacho ni Yesu niya, “Japuonj, nyis owadwa mondo opogna mwandu mane wuonwa oweyo.”
14. To Yesu nodwoke kapenje ni, “Omera, ng’a moketa jang’ad bura kata jathek e kindu?”
15. Eka nomedo wacho ni ji duto niya, “Beduru motang’, mondo uritru kuom gombo duto nikech mwandu ok nyal miyo ng’ato bed mangima, kata dabed ni omew machal nadi.”
16. Bang’ mano, Yesu nogoyonigi ngero niya, “Ne nitie jamoko moro man gi puodho ma higa moro nochiego cham mathoth.
17. Omiyo nochako paro e chunye ni, ‘Ere gima datim? Aonge gi kama anyalo kanoe chamba duto.’
18. Eka nowacho ni, ‘Ang’eyo gima abiro timo! Abiro muko derena, mi ago moko madongo moloyogi, mondo akanie chamba kod giga moko duto.’
19. Bang’e anawach e chunya ni, ‘An jahawi, nikech asekano gik mathoth, moroma kuom higni mang’eny! Koro anyalo yueyo ka achiemo kendo ametho, ka amor.’
20. To Nyasaye nowacho ni ng’atno niya, ‘In ng’at mofuwo! Otieno ma kawuononi ang’ nokaw chunyi! To koro gik misekanogo duto biro konyi gang’o?’ ”
21. Eka Yesu notieko kawacho ni, “Mano e kaka obet kuom ng’ama choko mwandu ni en owuon, to ok omew e wang’ Nyasaye!”
22. Yesu nowacho ni jopuonjrene niya, “Mano emomiyo awachonu ni kik uparru kuom chiemo ma ducham mondo ubed mangima, kata kuom lewni ma durwaki mondo uumgo dendu,
23. nikech ngima duong’ moloyo chiemo, kendo ringruok oloyo law.
24. Par ane uru winy. Ok gichwo kodhi, kata ok gika cham. Bende gionge dere kata kuonde keno, to Nyasaye pod pidhogi apidha. Unto donge uberne moloyo winy nyadi ng’eny!
25. Ere ng’ato kuomu ma parruok dimi ndalone medre?
26. Koro ka ok unyal timo kata mana gima tin kamano, to ere gima omiyo uparoru kuom weche mamoko?
27. Parieuru kaka ondanyo dongo! Ok giti gimoro, bende ok gitwang’ lewni ma girwako, to awachonu ni kata mana Solomon gi mwandune duto mathothgo ne ok nyal rwakore maber ka ondanyo.
28. To ka Nyasaye nyalo rwako lum aluma manie thim kawuono, to kiny ipudho kendo ibolo e mach, to koro un dorwaku maber machal nadi? Yaye, un joma nigi yie matin-gi!
29. Kuom mano kik uket parou kuom gik ma ducham, kata kuom gik ma dumadhi. Bende kik ubed gi parruok,
30. nikech gik makamago ema ogendini duto mae piny chandore kadwaro. Un to, Wuonu ong’eyo ni onego uyudgi.
31. Kar dwaro gigo, to dwaruru mana ni Loch Nyasaye obedie, eka gigo duto nomedu.