A A A A A

Luka 11:29-54
29. Kane ji mathoth ochokore mothung’o Yesu, ne owacho niya, “Mano kaka tieng’ ma kawuononi en tieng’ marach! Gikwayo mondo otimnigi ranyisi, to onge ranyisi ma notimnigi mak mana ranyisi mar Jona.
30. Kaka Jona nodoko ranyisi ni jo-Nineve, e kaka Wuod Dhano biro bedo ranyisi ni tieng’ ma kawuononi.
31. Chieng’ Bura, ruoth ma dhako mar piny milambo nochung’, kendo nodonj ni tieng’ ma kawuononi, nikech ne oa kuma bor ahinya mondo obi owinj rieko Solomon. To awachonu ni nitie gimoro kaeri man gi duong’ moloyo Solomon!
32. Chieng’ Bura, jo-Nineve bende nochung’, mi donj ni tieng’ ma kawuononi, nikech kane Jona olandonigi wach Nyasaye, to ne gilokore, mi giweyo richogi, to awachonu ni nitie gimoro kaeri man gi duong’ moloyo Jona.
33. “Onge ng’ama moko taya, to pando, kata umo gi atonga. To okete mana ewi rachungi taya, mondo orieny ni joma donjo e ot.
34. Wang’i e taya mar ringri, omiyo ka wang’i ngima, to dendi duto nigi ler. To ka wang’i ok ngima, to dendi duto otimo mudho.
35. Kuom mano, bed motang’, dipo ka ler ma in-go en mana mudho!
36. Ka dendi duto opong’ gi ler, kendo onge bathe moro motimo mudho, to obiro bedo marieny, mana ka gima taya marieny ema miyi ler.”
37. Kane Yesu osetieko wuoyo, ja-Farisai moro noluonge mondo odhi ochiem e ode. Omiyo nodhi, mobet piny mondo ochiem.
38. To kane ja-Farisaino oneno kochiemo ma ok okwongo ologo e yo ma chikgi dwaro, nowuoro.
39. Kuom mano, Ruoth Yesu nowachone ni, “Un jo-Farisai uluoko kang’e agwata kod kang’e tawo, to chunyu opong’ gi mecho kod richo mamoko.
40. Mano kaka ufuwo! Donge Jal mane ochueyo ng’e gik moko ema nochueyo koda ka igi bende?
41. To chiwuru ni joma odhier gik ma un-go, eka gik moko duto nobednu maler.
42. “Mano kaka unune malit, un jo-Farisai! Uketo chunyu kuom chiwo ni Nyasaye mich mar achiel kuom apar mar apoth gi onyulo, kod alode mamoko duto maonge tich, to uweyo ng’ado bura kare, kendo ok uhero Nyasaye! Gigo ema onego bed ni utimo to mamokogo bende ok onego uwe mak utimo.
43. “Mano kaka unune malit, un jo-Farisai, nikech uhero kombe moyiedhi e ut lemo, kendo uhero mondo omosu kamiyou duong’ kuonde ma ji ochokoree.
44. Mano kaka unune malit, nikech uchalo gi liete mag joma otho, ma ok oketie alama, ma ji wuotho e wigi ka ok ong’eyo, mi dok magak!”
45. Eka japuonj Chik moro nowacho ni Yesu niya, “Japuonj, ka iwacho kamano, to wan bende iyanyowa!”
46. Yesu nodwoke ni, “Mano kaka un bende unune malit, un jopuonj Chik, nikech ugango ni ji misike mapek mohewogi ting’o, to un uwegi ok umulgi kata mana gi lith lwetu.
47. Bende mano kaka unune malit, nikech umwono liete jonabi, to gin mana jonabi ma kwereu ema ne onego!
48. Kamano unyiso ni uyie gi gima kwereu notimo, nikech gin ema ne ginego jonabi, kendo koro un ema umwono liete jonabigo!
49. Mano emomiyo rieko Nyasaye nowacho niya, ‘Abiro oronigi jonabi kod joote, to ginineg moko kuomgi, kendo moko bende ginisandi.’
50. Kuom mano, tieng’ ma kawuononi biro yudo kum nikech remb jonabi duto mosechuer nyaka ne chue piny,
51. chakre remb Habil, nyaka remb Zekaria mane onegi e kind kendo-mar-misango kod Kama Ler mar Hekalu. Adier, awachonu ni tieng’ ma kawuononi noyud kum kuom remogo duto.
52. “Mano kaka uneno malit, un jopuonj Chik, nikech usepando rayaw mar dhood rieko. Un uwegi ok usedonjo kanyo, to bende usebedo kutamo joma dwaro donjoe.”
53. Kane Yesu osea kanyo, jopuonj Chik gi jo-Farisai nochako bedo mamon kode ahinya, kendo ne gichande gi penjo mang’eny,
54. ka gikiyo wach moro marach mawuok e dhoge mondo gimakego.