English
A A A A A

Luka 11:1-28
1. Chieng’ moro Yesu ne lemo kamoro, to kane otieko lemo, japuonjrene moro nokwaye ni, “Ruoth, puonjwa lemo kaka Johana nopuonjo jopuonjrene.”
2. Yesu nowachonigi ni, “Kulemo, to wachuru kama: Wuonwa, nyingi mondo omi luor. Lochni obi.
3. Pilepile miwa chiemo moromowa,
4. bende wenwae richowa, nikech wan wawegi bende waweyo ni ji duto matimonwa marach, kendo kik iwe wadonj e tem.”
5. Eka Yesu nowacho ni jopuonjrene niya, “Ka ng’ato kuomu oyudo wendo dier otieno, donge dodhi ir osiepne moro, mi okwaye niya, ‘Owadwa, holae makati adek,
6. nikech osiepna moro obworo kuoma, to aonge gi gima daket e nyime!’
7. To kamoro osiepneno nyalo dwoke gie ot ni, ‘We chanda, nikech aseloro dhoot, kendo asenindo, omiyo ok anyal chung’ mondo amiyi gima idwaro.’
8. To awachonu ni kata ka ng’atno ok oyie chung’ mondo omiye makati nikech wach mar osiepgi kode, to kinda ma jalo timo biro miyo ochung’, mi omiye gik moko duto modwaro!
9. “Bende awachonu ni, kwauru, eka nomiu, kendo dwaruru, eka unuyudi, bende duong’uru, eka noyawnu,
10. nikech ng’at mokwayo ema yudo, kendo ng’at madwaro ema nwang’o, bende ng’at modwong’o ema iyawone.
11. Un ma un weg nyithindo, bende nitie ng’ato kuomu ma ka nyathine okwaye kuon, to omiye kidi, kata ka okwaye rech, to omiye thuol,
12. kata ka okwaye tong’ gweno, to omiye thomoni?
13. Koro ka un joma richo kama, ema ung’eyo miyo nyithindu gik mabeyo, to Wuonu mae polo donge dibed mamor moloyo kuom chiwo Roho Maler ni joma okwaye?”
14. Ne oyudo Yesu golo jachien kuom ng’ato mane jachien oloko momo, kendo kane jachiendno osewuok, ng’atno nowuoyo mi ji mane ni kanyo nowuoro.
15. To jomoko kuomgi nowacho ni, “Beelzebul ruodh jochiende ema omiye teko mogologo jochiende.”
16. Jomoko to ne dwaro teme, omiyo ne giwachone ni mondo otimnigi ranyisi moa e polo, manyiso ni Nyasaye ni kode.
17. To Yesu nong’eyo gima giparo, omiyo nowachonigi niya, “Piny moro amora ma joge opogore e kindgi giwegi ok nyal betie. Bende ot ma joge opogore ok nyal chung’.
18. Kuom mano, ka jo-Satan opogore e kindgi giwegi, to ere kaka lochne dichung’? Apenjou kamano nikech uwacho ni agolo jochiende gi teko mar Beelzebul.
19. To ka mano en adier, kara jou to yudo teko mar gologi kure? Omiyo ka mano e gima uwacho, to jougo ema biro ng’eng’ou!
20. To ka agolo jochiende gi teko mar Nyasaye, to kara ng’euru ni Loch Nyasaye osechopo kuomu.
21. “Ka ng’at maratego omanore gi gilweny karito dalane, to gige duto onge gima nyalo ketho.
22. To ka ng’at maratego moloye omonje, mi oloye, to ng’at moloyeno kawo gige mag lweny moritorego, kendo pogo ni joge mwandu ng’atno.
23. Ng’at ma ok odokna, mon koda, kendo ng’at ma ok konya choko romba, to keyo romba akeya.
24. “Ka jachien marach osewuok kuom ng’ato, to owuotho kuonde motwo ma pi ongee, kodwaro kar yueyo. Bang’e ka ok oyudo, to owacho niya, ‘We adog e oda, kuma ne aaye.’
25. Kuom mano odok, to oyudo ka ot oywe, mi olos maber.
26. Eka owuok odhi omo jochiende mamoko abiriyo maricho moloye, kendo gidonjo mi gidag e odno. Kamano achien, ngima ng’atno doko marach moloyo kaka ne en chon.”
27. Kane Yesu osewacho kamano, dhako moro noting’o dwonde ei oganda mowachone niya, “Mano kaka dhako mane onywoli, kendo odhodhi, jahawi!”
28. To Yesu nodwoko ni, “Joma winjo wach Nyasaye, kendo mako, gin johawi moloyo!”