A A A A A

Luka 10:25-42
25. Japuonj Chik moro ne dwaro temo Yesu, omiyo nochung’ mopenje niya, “Japuonj, ere gima datim mondo ayud ngima mochwere?”
26. Yesu nodwoke ka penje ni, “Ang’o mondiki e Muma? Ere gima isomo kanyo?”
27. Ng’atno nodwoko ni, “Nyaka iher Ruoth Nyasachi gi chunyi duto, kod paroni duto, kendo gi tekoni duto, kod riekoni duto. Bende nyaka iher wadu kaka iherori iwuon.”
28. Yesu nowacho ne ni, “Idwoko kare! Tim kamano, eka inibed mangima.”
29. To kaka ng’atno ne dwaro nyiso ni penjone riek, nomedo penjo Yesu ni, “Wadwa to en ng’a?”
30. Yesu nodwoke niya, “Ng’at moro ne lor koa Jerusalem, dhi Jeriko, mi nopo ka jomecho ogore kuome. Ne gimaye lepe, kendo gigoye, mi giweye kodwaro tho.
31. To jadolo moro bende noyudo oluwo yorno, to kane oneno ng’atno, nobaro moluwo bath yo komachielo.
32. Kamano ja-Lawi moro bende mane oyudo oluwo yorno, nonene, to okadho akadha.
33. To kane ja-Samaria moro ma bende noyudo nie wuoth ochopo kanyo, moneno ng’atno, nokeche.
34. Nosudo bute, moolo mo kod divai kuonde mohinyore, kendo otueyo. Eka noketo ng’atno e kanje owuon, mi otere e ot moro ma ji bworoe, kendo orite maber.
35. Kinyne nogolo pesa moko, mi omiyo wuon odno, kowacho ni, ‘Rit jali maber, to pesa duto ma imedo ritego, an awuon abiro chuli ka aduogo.’ ”
36. Bang’e Yesu nopenjo japuonj Chik cha niya, “Kuom ji adekgo, ere jal miparo ni notimo ka wadgi ng’at mane jomecho ogoyono?”
37. Nodwoko ni, “Jal mane otimone maberno.” Eka Yesu nowachone ni, “In bende dhi itim kamano.”
38. Kane Yesu kod jopuonjrene pod nie wuoth, ne odonjo e dala moro, mi dhako moro ma nyinge Maritha norwake e ode.
39. Dhakono ne nigi nyamin miluongo ni Maria. Nyamin mareno nobet piny e tiend Ruoth Yesu, kawinjo puonjne.
40. To chuny Maritha ne chandore nikech tich mang’eny mane otiyo, omiyo nodhi ir Yesu, mowachone ni, “Ruoth, ok ineye ni nyamera oweya atiyo mana kenda? Wachne mondo obi okonya!”
41. To Ruoth Yesu nodwoke niya, “Maritha, Maritha, iparori kendo ithagori gi weche mang’eny kayiem,
42. to gimoro achiel kende ema dwarore, kendo Maria ema oseyiero gino. En gima ber moloyo, kendo onge ng’ama nomaye.”