A A A A A

Luka 10:1-24
1. Bang’ mano, Ruoth Yesu noyiero ji piero abiriyo gariyo mamoko, moorogi ariyo ariyo, mondo gitel nyime e mier duto kod kuonde duto mane en owuon odwaro dhiye.
2. Nowacho nigi niya, “Cham ochiek mathoth, to jokeyo ema nok. Emomiyo kwauru wuon puodho mondo oor jotich odhi okane cham.
3. Koro dhiuru! Aorou mana ka rombe madhi e dier ondiegi.
4. Kik uting’ ofuk pesa, kata sandug wuoth, kata wuoche, kendo kik umos ng’ato e yo kudhi.
5. Ot aota mudonje, to wachie uru ni, ‘Kue obed e odni.’
6. Ka ng’at mohero kue nie odno, to noyud kue muguedhogo odno. To ka onge ng’at mohero kue, to kue muguedhogo odno noduognu.
7. Beduru mana e odno, kendo chamuru gik ma gimiyou, nikech jatich ber gi pokne; to kik uring e udi.
8. Ka udonjo e dala moro, mi jodalano orwakou, to chamuru achama chiemo ma gimiyou.
9. Bende changuru joma tuo man kuno, kunyisogi ni Loch Nyasaye osesudo machiegni kodgi.
10. Ka udonjo e dala moro, mi jodalano odagi rwakou, to wuoguru e laru, kendo uwach niya,
11. ‘Kata mana buch dalau momoko e tiendewa wateng’onu! To ng’euru ni Loch Nyasaye osesudo machiegni.’
12. Awachonu ni Chieng’ Bura, Nyasaye nokum dalano malit moloyo kaka nokum Sodom!
13. “Yaye, Un jo-Korazin! Mano kaka unune malit! Yaye, un jo-Bethsaida! Mano kaka un bende unune malit! Dine bed ni honni mane otimnu, notim mana ni jo Turo gi jo-Sidon, to dikoro ne giseloko chunygi, mi gibet piny ka girwako piende gugru, kendo gibukore buru.
14. Chieng’ Bura, Nyasaye nokumu malit moloyo kaka nokum Turo gi Sidon!
15. To in dala mar Kapernaum, iparo ni initing’ri malo nyaka e polo koso? Ooyo, ibiro boli piny, mana e Piny Joma Otho!”
16. Eka Yesu nowacho ni jopuonjrene niya, “Ng’ama owinjou, owinjo mana an, to ng’ama odagiu, to odagi mana Jal mane oora.”
17. Jopuonjre piero abiriyo gariyogo noduogo gi mor, kawacho niya, “Ruoth, kata mana jochiende bende winjowa ka wakwerogi e nyingi!”
18. Yesu nowachonigi ni, “Ne aneno ka Satan lwar a e polo, mana ka mil polo!
19. To ng’euru ni asemiyou teko duto mag Jasigu, kendo onge gima nohinyu ngang’!
20. To kik ubed mamor ni jochiende winjou, to beduru mamor mana nikech nyingu ondiki e polo.”
21. E sa nogo, Roho Maler nomiyo Yesu odoko mamor ahinya, mi owacho niya, “A Wuora, ma Ruodh polo gi piny, agoyoni erokamano nikech isepando wechegi ni joma riek kod joma osomo, to isenyisogi mana ji ajia. Adier Wuora, osetimore kamano, nikech mano e kaka ne long’oni.
22. “Wuora oseketo gik moko duto e lweta. To onge ng’ama ong’eyo Wuowi, mak mana Wuowi kod joma Wuowi omiyo ong’eye.”
23. Eka nolokore ir jopuonjrene, mowachonigi kar kendgi ni, “Un to, un johawi kuom neno gik munenogi!
24. Awachonu ni, jonabi kod ruodhi mang’eny ne jogombo neno gik ma koro unenogi, to ne ok ginyal neno, bende ne gigombo winjo gik ma uwinjogi, to ne ok ginyal winjo.”