A A A A A

Luka 6:1-26
1. Chieng’ Sabato moro, kane Yesu wuotho e puothe mag ngano, jopuonjrene nochako jako wi ngano, kendo dunyo e lwetgi ka gichamo.
2. Mano omiyo jo-Farisai moko nopenjogi niya, “Ang’o momiyo utimo gima Chikwa okwero ni kik tim chieng’ Sabato?”
3. Yesu nodwokogi ka penjogi niya, “Pok usomo gima ne Daudi otimo chieng’ mane kech kaye, kaachiel gi joge?
4. Donge ne odhi e Od Nyasaye, mokawo makati miketo e nyim Nyasaye, mi ochamo, kendo omiyo joge bende? To Chikwa okwero ni ng’ato ang’ata ok nyal chamo makatino mak mana jadolo.”
5. Eka nowachonigi niya, “Wuod Dhano en ruodh Sabato bende.”
6. Chieng’ Sabato machielo, Yesu nodhi e od lemo, mopuonjo ji. Ng’ato ne ni kanyo ma lwete korachwich otal.
7. To noyudo jopuonj Chik moko kod jo-Farisai rango Yesu mondo gine ane konyalo chango ng’ato chieng’ Sabato, mondo giyud gima digidonjnego.
8. To Yesu nong’eyo paro ma gin-go, omiyo nowacho ni ng’at ma lwete otalno niya, “Chung’, mondo ibi nyime ku.” Ng’atno noa malo, modhi ochung’ nyime kanyo.
9. Eka Yesu nowachonigi ni, “Koro apenjou! Ere gima Chikwa oyienwa timo chieng’ Sabato? Timo gima ber, koso timo gima rach? Reso ngima ng’ato koso ketho ngimane?”
10. Eka norangogi giduto, mowacho ni ng’atno ni, “Rie lweti.” Ng’atno notimo kamano, mi lwete ochango.
11. To mirima mager nomako jogo, mi gichako pimo wach ka giparo gima digitim ni Yesu.
12. E kindeno, Yesu nowuok odhi ewi got moro mondo olem, moriyo kuno otieno duto, kolamo Nyasaye.
13. Kane piny oru, noluongo jopuonjrene, moyiero apar gariyo kuomgi, mi ochako ni joote.
14. Ne gin: Simon ma bende ne ochako ni Petro, kod Andrea owadgi, kaachiel gi Jakobo gi Johana gi Filipo gi Bartholomayo
15. gi Mathayo gi Thoma gi Jakobo wuod Alfayo, gi Simon mane iluongo ni, ‘Jakedo ni Piny’,
16. gi Judas Iskariot, mane odoko jandhok Yesu.
17. Yesu nolor kodgi piny, mi ochung’ kama opie. Ne nitie oganda maduong’ mar jopuonjrene mamoko kanyo, kaachiel gi ji mang’eny ahinya, mowuok e piny Judea duto kod Jerusalem kaachiel gi gweng’ mar Turo gi Sidon manie dhonam.
18. Ne gibiro mondo giwinj puonjne, kendo mondo ochanggi kuom tuochegi. Joma ne nigi jochiende maricho bende nochango.
19. Ji duto notemo mondo omul Yesu, nikech teko ne wuok kuome kachangogi giduto.
20. Yesu norango jopuonjrene, mowachonigi niya, “Mano kaka un johawi, un joma odhier, nikech gueth mar Loch Nyasaye en maru!
21. “Un johawi, un joma kech kayo ndalogi, nikech unuyieng’! “Un joma ywak ndalogi, un johawi, nikech ununyier!
22. “Adier, un johawi ka ji mon kodu, kendo kwedou, kendo yanyou kawacho ni un joma richo, nikech uyie kuom Wuod Dhano!
23. Beduru mamor ka gigo timorenu, kendo mieluru gi mor, nikech okannu pok maduong’ e polo. Kweregi bende notimo mana kamano ni jonabi.
24. “To mano kaka unune malit, un jomwandu, nimar useyudo poku!
25. “Mano kaka unune malit, un joma oyieng’ e ndalogi, nimar kech nokau! “Mano kaka unune malit, un joma nyiero e ndalogi, nimar unubed mokuyo kendo unuywagi!
26. “Mano kaka unune malit ka ji duto pakou, nimar kwereu nopako jonabi mag miriambo mana kamano.