A A A A A

Mariko 11:1-19
1. Kane gin machiegni gi Jerusalem, e mier mag Bethfage gi Bethania, but got Zeituni, Yesu nooro jopuonjrene ariyo mondo otel nyime,
2. kowachonigi ni, “Dhiuru e dala man nyimu cha, kendo ka uchopo kuno, to ubiro nwang’o nyathi kanyna motue en rangach, mapok ng’ato oidho nyaka nene. Gonyeuru ukele ka.
3. To ka ng’ato oponjou gima omiyo utimo kamano, to wachneuru ni, ‘Wuon-go dware, to obiro dwoke mapiyo.’ ”
4. Kamano ne gidhi mi ginwang’o nyathi kanyna kotwe e dhoot oko, to kane oyudo gigonye,
5. jomoko mane ochung’ kanyo nopenjogi ni, “Ang’o momiyo ugonyo nyathi kanynano?”
6. Eka ne gidwoko mana kaka Yesu nosenyisogi, mi jogo noyienigi gikawe.
7. Ne gikele ir Yesu, mi gipedho lepgi e dieng’eye, mi Yesu obetie.
8. Ji mang’eny nopedho lepgi e yo, to jomoko nong’ado bede yien, ema opedho e yo,
9. kendo ji mane otelo kod mago mane luwo bang’e nokok niya, “Nyasaye mondo omi duong’! Ogwedh ng’ama biro e nying Ruoth!
10. Oguedh loch mabiro mar Daudi kwarwa! Duong’ obed ni Nyasaye e polo malo!”
11. Kamano Yesu nodonjo Jerusalem, modhi e Hekalu, kendo orango gik moko duto. To kaka piny ne koro yuso, nowuok modhi Bethania gi jopuonjrene apar gariyo.
12. Kinyne, kane oyudo giduogo ka gia Bethania, kech nochako kayo Yesu.
13. Ne oneno yadh ng’owo moro ma pote ng’eny gi kuma bor, omiyo nodhi mondo one ane ka donwang’ olemo kuome. To kane ochopo machiegni, ne onwang’o mana pote kende, nikech kinde ma ng’owo chiekie ne pok ochopo.
14. Nokuong’o yadhno, kowacho niya, “Onge ng’ama nochak ocham olembi kendo nyaka chieng’!” Jopuonjrene nowinje kowacho kamano.
15. Kane gichopo Jerusalem, Yesu nodonjo e Hekalu, mi oriembo joma ne loko ohala kod joma ne ng’iewo gik moko kanyo. Nokawo mesni mag jowil pesa kod kombe mag jolok akuche mogoyo piny,
16. kendo ne ok oyie mondo ng’ato ong’adi e dier Hekalu koting’o gimoro.
17. Bang’ mano nopuonjo ji, kowacho niya, “Donge ondiki e Muma ni, ‘Oda noluong ni od lemo mar Ogendini duto’? Un useloke od jomecho!”
18. Jodolo madongo kod jopuonj Chik nowinjo wachno, omiyo ne gidwaro yo ma diginegego, nimar ne giluore, nikech ji duto ne wuoro puonjne.
19. To kane piny oyuso, Yesu nowuok, moa Jerusalem kod jopuonjrene.