English
A A A A A

Mariko 9:30-49
30. Ne gia kuno mi ging’ado piny Galili to Yesu ne ok dwar mondo ji ong’e kuma entie,
31. nikech nopuonjo jopuonjrene. Nowachonigi niya, “Ibiro chiwo Wuod Dhano e lwet ji mi gininege, to bang’ ndalo adek enochier.”
32. Ne ok giwinjo tiend wachno to bende ne giluoro penje.
33. Kane gichopo Kapernaum, mi gidonjo e ot, Yesu nopenjo jopuonjrene niya, “Mbaka manadi manende ugoyo e yo?”
34. To dhogi nomoko, nikech ne oyudo gisegoyo mbaka e yo ka gipenjore ni ere ng’ama duong’ moloyo kuomgi.
35. Yesu nobet piny moluongo joote apar gariyo, mi owachonigi niya, “Ka ng’ato dwaro doko jatelo, to nyaka obed chien ni ji duto, kendo nyaka obed jatich ji duto.”
36. Eka nokawo nyathi moro matin mochungo e diergi. Nokwako nyathino, kowacho niya,
37. “Ng’at morwako nyathi achiel ma kama e nyinga, to orwako mana an, kendo ng’at morwaka ok orwako mana an kende, to orwako koda ka Jal mane oora bende.”
38. Johana nowacho ni Yesu niya, “Japuonj, ne waneno ng’ato ka golo jochiende e nyingi, to ne wakwere nikech ok en achiel kuomwa.”
39. Yesu nodwoke, kowachonigi niya, “Kik ukwer ng’at ma kamano, nikech onge ng’ama nyalo timo hono e nyinga, to aye wuoyo marach kuoma,
40. nimar ng’at ma ok mon kodwa en jakorwa,
41. awachonu adier ni, ng’at momiyou pi umodho nikech un jopuonjre Kristo noyud pokne ma onge kiawa.
42. “Ka ng’ato omiyo achiel kuom joma tindo moyie kuomagi odonjo e richo, to diber moloyo kotwene pong’ mang’ongo e ng’ute, mi oling’ego e nam.
43. Kamano bende ka lueti ema teri e richo, to ng’ade oko nimar ber donjo e ngima ka in gi lwedo achiel moloyo witi e mach mak rum, ka in gi lwedo ariyo. [
44. Kuno kudni machamo ji ok thoe kendo mach bende ok thoe.]
45. Bende ka tiendi teri e richo to ng’ade oko, nikech ber donjo e ngima ka in gi tielo achiel moloyo witi e mach ma ok rum ka in gi tielo ariyo. [
46. Kuno kudni machamo ji ok thoe kendo mach bende ok thoe.]
47. Kata ka wang’i ema miyo itimo richo, to gole oko nimar ber donjo e Piny Ruoth Nyasaye ka in gi wang’ achiel, moloyo witi e mach mak rum ka in gi wengeni duto.
48. Kuno kudni machamo ji ok thoe kendo mach bende ok thoe.
49. “Ng’ato ka ng’ato nopuodh gi mach.