A A A A A

Mariko 8:22-38
22. Bang’e ne gidhi Bethsaida, mi jomoko nokelo ni Yesu ng’at ma muofu, ka gihombe mondo oket lwete kuome.
23. Yesu nomako lwet ng’atno mi ogole oko e dala. Ne ong’ulo olawo e wang’e kendo oketo lwete kuome. Eka ne openje niya, “Bende inyalo neno gimoro?”
24. Ng’atno norango koni gi koni, modwoke ni, “Ee, aneno ji kawuotho, to gichalo mana gi yien.”
25. Eka Yesu nochako oketo lwete e wenge ng’atno, kendo kane ng’atno otemo neno matek, wengene nochango chuth, mi oneno gik moko duto malong’o.
26. Bang’ mano, Yesu noweye odok dalane, kokwere ni kik odog e dala mar Bethsaida.
27. Bang’e Yesu gi jopuonjrene ne jowuok, modhi e mier mokiewo gi Kaisaria Filipo. Kane gin e yo gidhi, nopenjogi niya, “Ka ji loso kuoma, to uwinjo ka giwacho ni an ng’a?”
28. Ne gidwoke ni, “Jomoko wacho ni in Johana Jabatiso, to moko wacho ni in Elija. Moko bende wacho ni in achiel kuom jonabi.”
29. Eka ne ochako openjogi ni, “Un to, uparo ni an ng’a?” Petro nodwoke ni, “In e Mesia.”
30. Bang’ mano Yesu nokwerogi ni kik ginyis ng’ato ni en ng’a.
31. Bang’ mano, Yesu nochako puonjo jopuonjrene kawacho niya, “Wuod Dhano nyaka ne masiche mang’eny, kendo jodongo gi jodolo madongo kod jopuonj Chik nyaka dage. Enonege, to bang’ ndalo adek nochier.”
32. Ne owachonigi wachno ratiro. To Petro nogole tenge, ni ok onego olos kamano.
33. To Yesu nolokore, morango, jopuonjrene, mi okwero Petro niya, “Aye nyima Satandni, nikech paro mari ok paro mar Nyasaye, to mana mar dhano.”
34. Eka Yesu noluongo oganda mane oyudo ochokore, kaachiel gi jopuonjrene, mi owachonigi niya, “Ka ng’ato dwaro luwa, to nyaka okwerre owuon, mi okaw msalape kendo oluwa,
35. nikech ng’ama dwaro reso ngimane, ngimane nolalne. To ng’ama wito ngimane nikech an, kendo nikech Injili, to nores ngimane.
36. Ere ohala ma ng’ato yudo, konwang’o piny duto, to owito ngimane?
37. Koso ang’o ma ng’ato dichiw kar ngimane?
38. Ka wi ng’ato kuot koda, kendo kuot gi wechena e kinde ma ji timoe richo kendo weyoe Nyasaye, to wi Wuod Dhano bende nokuod kode, kobiro e duong’ mar Wuon mare, kaachiel gi malaika maler.”