A A A A A

Luka 5:17-39
17. Chieng’ moro kane Yesu puonjo, jo-Farisai moko kod jopuonj Chik mane oa e mier duto mag Galili gi Judea kod Jerusalem ne obet kanyo. Yesu ne nigi teko mar Ruoth mondo ochanggo ji.
18. Ji moko nobiro koting’o ng’at man gi tuo athany e ng’angu, mi ne gitemo tero ng’atno e ot mondo gipiele e nyim Yesu.
19. To ne ok ginyal yudo thuolo mar tere ei ot, nikech ji ne ng’eny ahinya. Omiyo ne giidho e tado mi gipowoe otuch. Eka ne gilore piny e dier ji, konindo e ng’angu e nyim Yesu.
20. Kane Yesu oneno yie mane jogo nigo, nowacho ni ng’atno niya, “Omera, richoni oweni.”
21. Jopuonj Chik kod jo-Farisai nochako wuoyo e kindgi giwegi ni, “Ma to ng’a, mayanyo Nyasaye kamani? Ere ng’ama nyalo weyo ni ji richogi, mak mana Nyasaye kende?”
22. Yesu nong’eyo paro ma gin-go, omiyo nopenjogi niya, “Ang’o momiyo uparo kamano?
23. Ere gima yot kuom weche ariyogi? Wacho ni, ‘Richoni oweni’ koso wacho ni, ‘Chung’ mondo iwuothi idhi’?
24. To koro abiro nyisou adier ni Wuod Dhano nigi teko mar weyo ni ji richogi e piny ka.” Eka nowacho ni ng’at matuono niya, “Chung’, ikaw ng’anguni, idog dala!”
25. Gikanyono ng’atno nochung’ e nyimgi ka gineno giduto, mi okawo gima ne oyudo onindoe, modhi dala kopako Nyasaye.
26. Mano ne omiyo giwuoro ahinya, ka luoro omakogi, mi ne gidendo Nyasaye niya, “Mano kaka waneno gik malich miwuoro kawuono!”
27. Bang’ mano, Yesu nowuok odhi, mi oneno jasol osuru moro ma nyinge Lawi, kobet piny kar golo osuru. Yesu nowachone ni, “Luwa,”
28. Mi Lawi noa malo moweyo gik moko duto, kendo oluwe.
29. Bang’e Lawi no timoni Yesu sawo maduong’ e ode, kendo josol osuru mang’eny, kaachiel gi joma moko nochiemo kodgi kanyo.
30. Jo-Farisai kod jopunjgi mag Chik nong’ur ni jopuonjre Yesu, kapenjo niya, “Ere gima omiyo uchiemo kendo umetho gi jasol osuru kod jorichogi?”
31. Yesu nodwokogi ni, “Joma ngima ok dwar jathieth, to mak mana joma tuo ema dwaro.
32. Ok asebiro mondo aluong joma kare, to asebiro mana ni mondo aluong joricho olokre.”
33. Ji moko nowacho ni Yesu niya, “Jopuonjre Johana tueyo chiemo pile kendo lemo. Jopuonjre mag jo-Farisai bende timo kamano. To jopuonjreni to chiemo achiema kendo metho!”
34. Yesu nodwokogi niya, “Uparo ni wend kisera nyalo tueyo chiemo adier, ka wuon kisera pod ni kodgi?
35. To ndalo biro ma nogolie wuon kisera oko kuomgi kendo ginitue chiemo e ndalogo.”
36. Eka Yesu nogoyonigi ngero niya, “Onge ng’ama nyalo yiecho law manyien mondo obawgo law moti, nikech kotimo kamano to oketho law manyien, to bende rabaw mowuok kuom law manyien ok diwinjre gi law machon.
37. Bende onge ng’ama nyalo olo divai mapok ochiek e ndede moti, nikech kotimo kamano, to ndedego diyiechi, mi gikethre, kendo divai dipukre.
38. Kuom mano divai manyien nyaka ol mana e ndede manyien.
39. To bende onge ng’ama dwaro madho divai mapok ochiek, kosemadho divai mochiek, nimar owacho ni, ‘Divai mochiek ema mit!’ ”