A A A A A

Luka 5:1-16
1. Chieng’ moro kane Yesu ochung’ e dho nam Galili, ji nothung’e mondo owinj wach Nyasaye.
2. Ne oneno yiedhi ariyo e dho wath, ka jolupo to lwoko tondegi kanyo.
3. Yesu nodonjo e yie achiel, mane mar Simon, mi okwayo Simon mondo osiaye matin, oa e dhowath. Eka nobet ei yieno, mopuonjo ji.
4. To kane osetieko wuoyo, nowacho ni Simon niya, “Kiew yie odhi e chuny nam mondo uchik tondeu omak rech.”
5. To Simon nodwoke niya, “Ruoth, nende watiyo matek otieno tulu, to ne ok wamako gimoro. To ka in ema iwacho kamano, to abiro chiko tonde.”
6. Eka ne gibolo tonde, mi gimako rech mang’eny, ma koro tonde dwaro mana yiech.
7. Kuom mano, ne gigwelo jowetegi mane nie yie machielo mondo obi okonygi. Jogo nobiro, kendo ne gipong’o yiedhi ariyogo duto gi rech, ma koro ne gidwaro mana nimo.
8. Kane Simon oneno kamano, ne ogoyo chonge piny e nyim Yesu, mowachone niya, “Yie iweya Ruoth nikech an ng’at ma jaricho!”
9. Nowacho kamano nimar en kaachiel gi joma ne gin go dhogi nomoko nikech rech mang’eny mane gimako.
10. Jakobo gi Johana ma yawuot Zebedi mane jotiyo gi Simon bende nowuoro. To Yesu nowacho ni Simon niya, “Kik ibed maluor, nikech chakre kawuono, kar ywayo rech, to ji ema ibiro bedo kiywayo!”
11. Kuom mano, kane gisegowo, ne giweyo gik moko duto, mi giluwo Yesu.
12. Chieng’ moro Yesu ne nie dala moro mane nitie ng’at ma dhoho osaso dende. Kane ng’atno oneno Yesu, nopodho piny auma mi okwaye niya, “Jaduong’, ang’eyo ni inyalo changa, kihero timo kamano!”
13. Yesu norieyo bade, momule, kowachone niya, “Ee, ayie! Changi!” Gikanyono dhoho noweyo ng’atno modoko mangima.
14. To Yesu nokwere ni, “Kik inyis ng’ato wachni, to dhiyo ir jadolo mondo orang dendi. Bang’e itim misango kaka ne Musa ochiko mondo otim. Mano biro nyiso ji duto ni koro ichango.”
15. To kata kamano humb Yesu nomedo landore ahinya, kendo ji mathoth nobiro mondo owinj puonjne, kendo mondo ochanggi kuom tuochegi.
16. To Yesu ne thoro dhi e thim kar kende mondo olem.