A A A A A

Mariko 8:1-21
1. Bang’ ndalo matin, oganda moro machielo maduong’ nochako ochokore, to ne gionge gi chiemo. Omiyo Yesu noluongo jopuonjrene, mowachonigi niya,
2. “Akecho jogo nikech gisebet koda kuom ndalo adek to koro gionge gi chiemo.
3. Ka aweyo gidok thurgi ka gidenyo kamano, to nong’no ditergi e yo, nikech moko kuomgi oa kuma bor ahinya.”
4. To jopuonjrene nopenje niya, “Ere kama ng’ato diyudie chiemo e thim kaeri ma dirom jogo duto?”
5. Yesu nopenjogi ni, “Un gi makati adi?” Ne gidwoke ni gin makati abiriyo.
6. Yesu nowacho ni ji mondo obed piny. Eka nokawo makati abiriyogo, mogoyo ni Nyasaye erokamano, nong’ingogi, momiyogi jopuonjrene mondo opogni ji, mi ne gitimo kamano.
7. Bende ne gin gi rech moko manok matindotindo. Mago bende Yesu noguedho, mi owacho ni jopuonjrene mondo opog ni ji.
8. Kamano ji duto nochiemo, moyieng’. Bang’e ne okwany ng’injo modong’, mi oromo atonge abiriyo.
9. Jogo duto ne alufu ang’wen. Eka Yesu nogonyo ji, moa.
10. En to nodonjo e yie kaachiel gi jopuonjrene, mi odhi e gweng’ Dalmanutha.
11. Jo-Farisai moko nobiro ir Yesu, mochako mino kode wach. Ne gidwaro teme, omiyo ne giwachone mondo otimnigi hono moa e polo manyiso ni Nyasaye ni kode.
12. To Yesu noomo chunye matek, mowacho niya, “Ere gima omiyo tieng’ ma kawuononi kwayo ni mondo otimnigi ranyisi? Adier anyisou ni onge ranyisi ma notim ni tieng’ni!”
13. Gikanyono noweyogi, odok e yie, mi ong’ado nam odok loka machielo.
14. Noyudo wi jopuonjre Yesu owil, mi ok okawo makati moko odhigo, to ne gin mana gi makati achiel kende e yie.
15. Yesu nowachonigi niya, “Yawuru wang’u mondo ubed motang’ ni thop jo-Farisai ko thop Herode.”
16. Eka ne giwacho e kindgi giwegi niya, “Owacho kamano nikech waonge gi makati.”
17. Yesu nong’eyo gima giwacho, omiyo nopenjogi ni, “Ang’o momiyo uwacho ni uonge gi makati? Pok wach odonjonu, muwinjo tiend gik matimore? Koso pod parou odinore?
18. Un gi wenge, to marang’o ok unyal neno? Bende un gi it, to ere gimomiyo ok unyal winjo?
19. Ok unyal paro ni ne ang’ingo makati abich ni ji alufu abich? Koso atonge adi mag ng’injo modong’ mane uchoko?” Ne gidwoke ni ne gin atonge apar gariyo.
20. Eka Yesu nomedo penjogi ni, “To kane ang’ingo makati ni ji alufu ang’wen, to atonge adi mag ng’injo modong’ mane uchoko?” Ne gidwoke ni, “Abiriyo.”
21. Yesu nochako openjogi niya, “To bang’ mago duto, wach pok odonjonu?”