A A A A A

Luka 4:1-30
1. Yesu noa Jordan kadok thurgi kopong’ gi Roho Maler. Roho ne telone e thim koni gi koni
2. kuom ndalo piero ang’wen ka Satan teme. E ndalogo duto ne ok ocham gimoro, omiyo kane ndalogo orumo to nowinjo ka kech kaye.
3. Satan nowachone niya, “Ka in Wuod Nyasaye adier, to nyis kidini olokre kuon.”
4. To Yesu nodwoke niya, “Muma wacho ni, ‘Dhano ok nyal bedo mangima nikech chiemo kende.’ ”
5. Eka Satan notere e wi got malo, monyise pinje duto mag piny ka diemo wang’.
6. Nowachone ni, “Abiro miyi loch mag pinje duto gi dwong’gi nikech nomiyagi kendo anyalo miyogi ng’ama an ema ahero.
7. Emomiyo kigoyo chongi piny milama, to magi duto nobed magi.”
8. To Yesu nodwoke ni, “Muma wacho ni, ‘Ng’ato nyaka lam mana Ruoth Nyasache kendo en kende ema nyaka otine.’ ”
9. Eka Satan notero Yesu Jerusalem mi okete e osuch Hekalu, kowachone niya, “Ka in Wuod Nyasaye adier, to chikri piny,
10. nikech Muma wacho ni, ‘Nyasaye biro keto malaikane mondo oriti.’
11. Bende ondik ni, ‘ginitayi gi lwetgi mondo kik ichwany tiendi e kidi.’ ”
12. Yesu to nodwoke niya, “Muma wacho ni, ‘Kik item Ruoth Nyasachi.’ ”
13. Kane Satan osetieko temo Yesu, e yore duto kamano, ne oweye nyaka chieng’ machielo.
14. Eka Yesu nodok Galili gi teko mar Roho Maler, kendo humbe nolak e gweng’no duto.
15. Ne opuonjo e ut lemo, kendo ji duto ne opuoye ahinya.
16. Bang’e Yesu nodhi Nazareth, kuma ne odongoe, kendo chieng’ Sabato, ne odhi e od lemo, kaka ne ojatimo. Nochung’ mondo osom Muma,
17. mi omiye kitap janabi Isaya. Ne oelo kitabu, mosomo kama ondikie niya,
18. “Roho mar Ruoth Nyasaye ni kuoma, nikech oseyiera mi owira, mondo aland Wach Maber ni joma odhier. Oseora mondo ahul ni joma otue ni koro ogonygi, kendo ni muofni ni oyaw wengegi, bende ni, mondo ahul ni joma isando ni giyudo thuolo
19. kendo oseora mondo ahul ni, ma e higa ma Ruoth Nyasaye biro resoe joge.”
20. Kane Yesu nosesomo wechego, noumo kitabu, mi odwoko ni jatich od lemo. Eka nobet piny mondo opuonji, kendo ji duto mane ni e od lemo ne jochomo wang’gi kuome.
21. Nowachonigi niya, “Tinendeni, wach musewinjo kisomonuno ochopo kare.”
22. Jogo duto nopwoye ahinya, kendo ne giwuoro weche mang’won mane wuok e dhoge, mi gipenjore ni, “To donge jali en wuod Josef?”
23. Nowachonigi niya, “Ang’eyo ni ubiro goyona ngero ni, ‘In jathieth, thiedhri ane iwuon.’ To bende ubiro wa chonani, ‘Wasewinjo gik mane itimo Kapernaum, to koro timgi ane e pinyu ka!’ ”
24. Eka nomedo wachonigi ni, “Onge janabi ma ji yiego e dalagi owuon.
25. Adier awachonu ni ne nitie mond liete mang’eny e Israel e ndalo Elija, kane koth olal kuom higni adek gi nus mi kech maduong’ omako piny duto.
26. To ne ok oor Elija ir moro kata achiel kuomgi, to mak mana ir chi liel ma nyar piny moro nono e dala mar Zarefeth e piny Sidon.
27. Bende ne nitie jodhoho mang’eny e Israel e ndalo janabi Elisha, to onge kata achiel kuomgi mane ochangi, mak mana Naaman ja Siria.”
28. Kane ji mane nie od lemo owinjo wechego, mirima mager nomakogi giduto.
29. Ne gichung’, mi gichwalo Yesu gigolo oko e dala, ka gitere e wi got kama ne ogerie dalagi, mondo gidhire piny kathirathira,
30. to nokadho akadha e kindgi moa odhi.